Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Martin Johansson; Gunilla Edvardsson 2004:01, pp. 38. HAL/Sektionen för hälsa, 2004.

The work

Författare / Author: Martin Johansson, Gunilla Edvardsson
Titel / Title: Anhörigas upplevelser och behov i akutsjukvård
Översatt titel / Translated title: Relatives experience and needs in emergeny care
Abstrakt Abstract:

Inom akutsjukvården drabbas många anhöriga av plötsliga och oväntade situationer när en närstående blir oväntat och hastigt sjuk. Detta är för de anhöriga en kaotisk, traumatisk och overklig situation som visar sig i olika former av kriser. Det finns teorier hur en kris ser ut och hur anhöriga upplever den. Syftet med studien var att skaffa fördjupande kunskaper om anhörigas utryckta upplevelser och behov i samband med närståendes plötsliga, oväntade sjukdomstillstånd eller annat hot.
Metoden som användes var en litteraturstudie där en innehållsanalys gjordes.
Resultatet visade betydelsen av att veta vad som händer, förstå och vara delaktig i vården samt behovet av ett emotionellt stöd för att hantera och klara av den situation som de anhöriga befinner sig i. Det största behovet som anhöriga beskrev var betydelsen av information.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: känslomässigt stöd, familjestöd, intensivvård, familjens behov, akutvård

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 09/27/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Sten Isovaara
sten.isovaara@bth.se
Examinator / Examiner: Göran Holst
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: akutsjukvård.pdf (1809 kB, öppnas i nytt fönster)