Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Louise Emmerfors; Lina Hansson , pp. 18. HAL/Sektionen för hälsa, 2006.

The work

Författare / Author: Louise Emmerfors, Lina Hansson
Titel / Title: Vad stöd innebär för anhöriga när någon i dess närhet fått en stroke
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: Stroke är en av de stora folksjukdomarna i Sverige och anses vara den anhöriges sjukdom på grund av de stora konsekvenser den medför. Därav är anhörigstöd av olika former av stor betydelse för att den anhörige ska kunna uppleva en tryggare tillvaro. Syfte: Studiens syfte var att belysa vad anhöriga upplever som stöd när någon i dess närhet fått en stroke. Metod: En intervjustudie baserad på tre intervjuer med kvalitativ ansats. Intervjuerna var semistrukturerade och analyserades med inspiration av Philip Burnards analysmodell. Sex subkategorier framkom och delades in under två huvudkategorier. Resultat: Det har framkommit att vikten av stöd för anhöriga är av stor betydelse. Då några av deltagarna ej fick informativt stöd vid ankomst till sjukhus upplevdes otrygghet. Alla deltagare upplevde dock stödet från personalen på avdelningarna som positivt genom att de blev sedda. Även familj och vänner var ovärderliga då dessa kunde bistå med att lyssna och ge konkreta stöd. Slutsats: I studien har det framkommit att begreppet stod, i olika former, ar för anhöriga av stor vikt for att uppleva trygghet i tillvaron efter att stroke inträffat i familjen. Då deltagarna i studien fått olika mycket stöd, är det märkbart att mer utbildning i ämnet anhörigvård krävs hos vårdpersonal.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: .

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 11/05/2007
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Christel Borg
Examinator / Examiner: Annika Larsson Mauleon
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: 20070718_louisee_linah.pdf (2173 kB, öppnas i nytt fönster)