Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Sofie Gustafson; Caroline Karlsson , pp. 23. HAL/Sektionen för hälsa, 2006.

The work

Författare / Author: Sofie Gustafson, Caroline Karlsson
Titel / Title: Mötet mellan vårdpersonal och invandrare i hälso- och sjukvården
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: Den ökade invandringen har fört med sig nya krav på hälso- och sjukvården. Fler kommunikationssvårigheter på grund av språkbarriärer har uppstått då vårdpersonalen har svårt att kommunicera med någon som inte talar samma språk. Kommunikationsproblem utgör ett hinder för vårdpersonalen att skapa bra vårdrelationer till invandrarpatienter. Vårdpersonal känner att deras behov av att få information om andra kulturer har ökat. Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur vårdpersonal i Norden upplever mötet med invandrare inom hälso- och sjukvården. Metod: En litteraturstudie baserad på åtta artiklar. Artiklarna analyserades utifrån en innehållsanalys inspirerad av Graneheim och Lundmans modell. Resultat: Vårdpersonalen upplevde att det största problemet i mötet med invandrare var svårigheter i kommunikationen på grund av språkbarriärer. De kände sig stressade då de inte kunde förstå patienten och tillgodose dennes behov. Vårdpersonalen kände att det skulle underlätta om patienten själv eller dess anhöriga kunde ge information om hur vården skall anpassas till dennes behov. Med mer kunskap om olika kulturer och transkulturell omvårdnad skulle vårdpersonal ha lättare att möta invandrare och förstå deras behov och beteende. Diskussion: För att underlätta de problem som uppstod i mötet mellan vårdpersonal och invandrare behövs ytterligare kunskap om olika kulturer och om transkulturell vård.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: transkulturell omvårdnad, vårdpersonal, invandrare, Norden

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 12/04/2006
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Peter Petersson
Examinator / Examiner: Ylva Hellström
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: motet_mellan_vardpersonal_invandrare_vt06.pdf (2874 kB, öppnas i nytt fönster)