Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Karin Andréasson Tegeman , pp. 37. MAM/Sektionen för Management, 2010.

The work

Författare / Author: Karin Andréasson Tegeman
karin@fikadesign.se
Titel / Title: Att skapa kunskap i informationshavet - Om hur text kan struktureras för att skapa lärande i intranät
Översatt titel / Translated title: Creating Knowledge in the Ocean of Information
Abstrakt Abstract:

Creating instructions is not just about words, but also about text structure. A company creates many instructions to document their management systems, which often are presented through an intranet. This study examines how the text can be presented to make content understandable and give employees the knowledge to take action. An interview survey was made at Skanska Sweden and their management system "Vårt sätt att arbeta". The results show that it is mainly about creating an overview of the system and creating separations between different text sections. This study is based on concepts of Instructional Design and Legibility and interpreted from a communication and socio-cultural perspective. The result showed that experience, acquaintance with the text and computer skills played a large role in how the user wants the text presented. It also discussed how to structure the text in such a way that an overview of the system could be created. A suggestion for further research is, a major study with an experimental method as a basis.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Att skapa instruktioner handlar inte bara om orden, utan också om textstrukturen. Företag skapar många instruktioner som ofta ligger i ledningssystemet som presenteras via ett intranät. Studien undersöker på vilket sätt texten kan presenteras för att göra innehållet förståeligt och ge medarbetarna kunskap till handling. En intervjuundersökning gjordes på Skanska Sverige och deras ledningssystem ”Vårt sätt att arbeta”. Resultatet visar att det handlar till stor del om att skapa en överblick av systemet, och att texten skall struktureras på ett uppdelat sätt. Den här studien utgår ifrån begreppen Instructional Design och Läsbarhet och tolkar resultaten ur ett sociokulturellt perspektiv. Den visar att tidigare erfarenheter, bekantskap med texten och datorvana spelar en stor roll i hur användaren vill ha texten presenterad. Det diskuteras också om behovet av att strukturera texten på ett sådant sätt att en överblick av systemet skapas. Till vidare forskning föreslås en större studie med en experimentell metod som grund .
Ämnesord / Subject: Samhällsvetenskap - Social Sciences\Education

Nyckelord / Keywords: Instructional Design, Ledningssystem, Läslighet, Textstruktur

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Samhällsvetarprogrammet för lärande, utveckling och kommunikation
Registreringsdatum / Date of registration: 08/09/2010
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Heléne Ivarsson
helene.ivarsson@bth.se
Examinator / Examiner: Victoria Carlsson Wahlgren
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
I samarbete med / In co-operation with: Skanska Sverige

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: att-skapa-kunskap-i-informationshavet.pdf (739 kB, öppnas i nytt fönster)