Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Marie-Louise Mahrle; Linda Mattisson , pp. 39. MAM/Sektionen för Management, 2006.

The work

Författare / Author: Marie-Louise Mahrle, Linda Mattisson
peolim@spray.se
Titel / Title: Chefers motivation till förändringsarbete - en studie om Karlskrona kommuns personalprogram
Abstrakt Abstract:

Abstrakt

Uppsatsen behandlar ämnet motivation och mer specifikt faktorer som påverkar chefers motivation till förändringsarbete. Undersökningen har en kvalitativ ansats och datainsamlingen har skett med hjälp av gruppintervju och via e-post. Urvalet för undersökningen var sex chefer anställda på Karlskrona kommun. Resultatet visar att förväntan påverkar chefers motivation. Vi fann också att chefers förtroende till ledning och chefers förståelse av förändringsarbetet påverkar motivationen. I resultatdiskussionen fördjupas och förtydligas resultatet. Förslag på vidare forskning ges. Vi menar att tidigare forskning om motivation, förändring, rekryteringsprocesser, kompetensutveckling borde ta hänsyn till förståelse. Metoddiskussionen behandlar svårigheter relaterade till användningen av gruppintervju. Avslutningsvis förs en diskussion om förändring.

Ämnesord / Subject: Samhällsvetenskap - Social Sciences\Psychology

Nyckelord / Keywords: Förväntan, Förtroende, Förståelse, Motivation

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Samhällsvetarprogrammet/Social Science programme
Registreringsdatum / Date of registration: 10/10/2006
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Erik Lindström
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

Linda Mattisson
Sandhamnsvägen 42
370 42 TORHAMN
peolim@spray.se

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: c-uppsats psykologi uppdaterad version 0918.pdf (241 kB, öppnas i nytt fönster)