Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Johanna Henriksson; Sofie Öhman , pp. 21. HAL/Sektionen för hälsa, 2009.

The work

Författare / Author: Johanna Henriksson, Sofie Öhman
Titel / Title: Mitt barn har leukemi - En litteraturstudie om föräldrars upplevelser under barnets sjukdomstid utifrån tre självbiografier
Abstrakt Abstract:

Leukemi är den vanligaste cancerformen hos barn i Sverige. Barnet är föräldrarnas stolthet och när ett barn insjuknar i leukemi blir föräldrarnas sårbarhet stor. Syftet med studien var att belysa upplevelser hos föräldrar till barn med leukemi under barnets sjukdomstid. Studien baserades på tre självbiografiska böcker skrivna av föräldrar till barn som hade eller hade haft leukemi. Studien var kvalitativ och innehållsanalysen inspirerades av Graneheim och Lundman. Resultatet baserades på fyra kategorier som framkom i analysen. Det visade sig att föräldrarna upplevde lidande under barnets sjukdomstid. Även blandade upplevelser av hopp och hopplöshet framkom. Det framgick även i resultatet att föräldrarna förnekade barnets sjukdom, de upplevde att det inte hände dem och deras barn. Studien visade liktydiga resultat hos samtliga föräldrar. Studiens resultat kan hjälpa till att öka förståelsen för föräldrar upplevelser under tiden då deras barn har leukemi och därmed förbättra bemötande av dem i vården.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: barn, föräldrar, leukemi, upplevelser

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 07/02/2010
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Gunilla Ramstedt
Examinator / Examiner: Ylva Hellström
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: johannah_sofieo.pdf (151 kB, öppnas i nytt fönster)