Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Johanna Karlsson; Anna Stolt , pp. 19. HAL/Sektionen för hälsa, 2005.

The work

Författare / Author: Johanna Karlsson, Anna Stolt
Titel / Title: Utvärdering av Röda Korsets besöksverksamhet - ur besökarens perspektiv
Abstrakt Abstract:

På uppdrag av Röda Korset i Karlskrona har författarna gjort en utvärdering av besöksverksamheten ur besökarnas synvinkel. Författarna valde att genomföra en enkätundersökning med slumpvist utvalda besökare. För att få en bra validitet i enkäten genomfördes en pilotstudie som fick till följd att enkäten justerades en aning innan författarna verkställde enkätundersökningen. Under våren 2005 utfördes enkätundersökningen efter att författarna blivit inbjudna till två Röda Korsmöte där de fiivilliga besökarna träffades. Hänsyn till ålder och kön togs inte av författarna.
Resultatet visar att besöksverksamheten i Karlskrona utförs överlag mest av kvinnor i aldern 31 år och över. Besöksverksamheten är väldigt uppskattad av de äldre ensamma enligt frivilliga besökarnas svar, men det är också väldigt givande för de frivilliga besökarna som gör besöken.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Besöksverksamhet, Röda Korset, utvärdering, frivilligt arbete

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 11/27/2006
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Birgitta Fridström
Examinator / Examiner: Ylva Hellström
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: 21_utvardering_av_roda_ht05.pdf (903 kB, öppnas i nytt fönster)