Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Ingela Ellman , pp. 39. MAM/Sektionen för Management, 2007.

The work

Författare / Author: Ingela Ellman
ingela.ellman@hotmail.com
Titel / Title: Ett liv efter sanningen - En kvalitativ studie i hur före detta medlemmar av Jehovas vittnen skapar och förstår en ny social verklighet
Översatt titel / Translated title: Ett liv efter sanningen - en kvalitativ studie i hur före detta medlemmar av Jehovas vittnen skapar och förstår en ny social verklighet.
Abstrakt Abstract:

Uppsatsen bygger på både etnometodologisk/emotionalismisk traditioner. Undersökningen syftar till att fördjupa förståelsen för hur före detta medlemmar ur den religiösa organisationen skapar, och förstår en ny social verklighet. Det kräver ett synsätt som både intresserar sig för hur människors sociala ordning skapas och formas men också ett intresse i att fånga insidan av en individs upplevelser och erfarenheter. Jag har använt mig både kvantitativ metod i form av en strukturerad kvantitativ intervju över Internet, och kvalitativ metod i form av två kvalitativa intervjuer, en triangulering. Skillnaderna mellan intervjupersonerna i en kvalitativ och en kvantitativ ansats är den att de kallas informanter i den kvalitativa formen och respondenter i den kvantitativa formen. Jag vill uppmärksamma läsaren på detta då dessa båda termer kommer att användas i uppsatsen. Resultatet av undersökningen visar att medlemmar som hoppar av organisationen Jehovas vittnen generellt har svårt att upprätta nya sociala skyddsnät. Många känner en ilska mot sin gamla församling och därmed byggs en ilska mot tron upp och de trosuppfattningarna runt vilka individen byggt sin sociala verklighet innan. Att gå igenom en nyskapande fas i livet utan något socialt skyddsnät uppfattas av individen som svårt, det kan ta flera år. Det blir i många fall traumatiskt vid uppbrottet, med påföljande kris. För att typifiera sig själva så långt ifrån organisationen Jehovas vittnen som möjligt löser ofta individen detta med att söka nya traditioner och sedvänjor.

Ämnesord / Subject: Samhällsvetenskap - Social Sciences\Sociology

Nyckelord / Keywords: Nyckelord: Jehovas vittnen, resocialisation, Berger & Luckmann, sociala verkligheter.

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Samhällsvetarprogrammet/Social Science programme
Registreringsdatum / Date of registration: 10/10/2007
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Kerstin Arnesson
kerstin.arnesson@bth.se
Examinator / Examiner: Kerstin Arnesson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

För frågor angående studien var snäll och använd er av min mailadress: ingela.ellman@hotmail.com. Tack, Ingela.