Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Karolina Örneblad , pp. 78. TKS/Fysisk planering, 2008.

The work

Författare / Author: Karolina Örneblad
karolina_orneblad@hotmail.com
Titel / Title: Station Bönered - om att skapa goda miljöer kring ett pendeltågspår
Abstrakt Abstract:

När en stad växer måste man ta ställning till hur det ska ske. Idag är biltrafiken dominerande i Göteborg och i framtiden skulle spårbunden trafik och utbyggd pendeltågstrafik i regionen kunna innebära mer hållbara tranporter. En pendeltågsstation har ett relativt begränsat omland och behöver för fullt utnyttjande bebyggas nära inpå. Den spårbundna trafiken kan dock innebära störningar och risker.

Jag undersöker i mitt examensarbete hur en ny stadsdel utanför Göteborg kan byggas ut kring en tänkt pendel­tågs­station. För att göra detta under­söker jag bl a järnvägen som kommunikations­medel och som störningskälla. Spåret är tänkt att gå mitt i sam­hället och barriär­effekten som kan uppstå mot­verkar jag genom att lyfta upp järnvägen på en brokonstruktion. Stadens struktur kan således fortgå under spåret utan avbrott.

Bullerstörning och olycksrisk går att åtgärda och förebygga med olika för­stärkningar i fasader vilket gör att byggnader kan ligga nära spåret och skydda bakomliggande kvarter.

Eftersom samhället planeras på obebyggd mark undersöker jag även hur man kan ge förutsättningar för en god blandad stad. Jag undersöker vad som gäller för strukturen, bebyggelsen, funktion­erna och de offentliga rummen.

Slutligen applicerar jag allt detta på ett planförslag där jag går in mer i detalj på kvarteren närmast spåret.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Communications
Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning
Nyckelord / Keywords: pendeltåg, järnväg, station, blandstad, störningar, upplyft spår

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 05/26/2008
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Agneta Sundberg
agneta.sundberg@bth.se
Examinator / Examiner: Anders Törnqvist
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Fysisk planering
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: station_bonered.pdf (7047 kB, öppnas i nytt fönster)