Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Tina Olofsson; Helén Samuelsson , pp. 30. HAL/Sektionen för hälsa, 2010.

The work

Författare / Author: Tina Olofsson, Helén Samuelsson
Titel / Title: Vilka faktorer ökar risken för urinretention efter elektiv operation? - En litteraturstudie.
Abstrakt Abstract:

POUR (postoperativ urinretention) är en välkänd komplikation efter operation och incidensen för POUR varierar i olika studier mellan 0,5 % till 70 %. Det framkommer också att patienten kan ha POUR redan innan operationen startar. Felaktig behandling av POUR kan bli orsak till blåsuttänjning, urinvägsinfektion och kateterrelaterade komplikationer. Därför är det viktigt att det finns ett evidensbaserat förhållningssätt för att förebygga och behandla POUR under pre-, per- och postoperativa perioden. Syftet med studien var göra en sammanställning av befintlig kunskap när det gäller riskfaktorer för att utveckla urinretention efter elektiv operation. Metoden som valdes var en litteraturstudie där kvantitativa artiklar har ingått. Analysen av artiklarnas resultat har skett enligt kvantitativ metod. Resultatet visade på tolv riskfaktorer för POUR och spridningen av dessa var stor i artiklarna. Ingen faktor förekom i alla artiklar. Slutsats. Flera studier pekar på att orsaken för POUR kan vara en kombination av flera olika riskfaktorer, och det finns svårigheter med att sammanställa de enskilda riskfaktorerna. Därför bör patienter som ska opereras observeras med Bladderscan och vid behov behandlas med intermittent kateterisering.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Elektiv, kateterisering, urinblåsan, operation, postoperativa, komplikationer, riskfaktorer, urinretention

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 01/11/2011
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Ann-Christin Karlsson
Examinator / Examiner: Göran Holst
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

Examensarbete på kandidatnivå i vårdvetenskap, fristående kurs, distansutbildning

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: tinao_helens.pdf (222 kB, öppnas i nytt fönster)