Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Johanna Lindoff; Lotta Öhlin , pp. 32. HAL/Sektionen för hälsa, 2011.

The work

Författare / Author: Johanna Lindoff, Lotta Öhlin
Titel / Title: Upplevelser av att leva med venösa bensår - En kvalitativ litteraturstudie
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: Venösa bensår är ett kroniskt, smärtsamt tillstånd. Såren är ofta svårläkta och växlar mellan läkning och recidiv. I Sverige beräknas ca 50 000 personer vara drabbade. Behandlingen riktar sig idag främst till själva sårbädden och människan bakom såret och dess upplevda livsvärld förbises. Kunskap och förståelse för hur personer med venösa bensår upplever sin livsvärld kan leda till att riskfaktorer för recidiv identifieras samt att behandlingen och bemötandet förbättras. Syfte: Syftet med studien var att belysa upplevelser av att leva med venösa bensår. Metod: En kvalitativ litteraturstudie, där sju vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats användes. Artiklarna hittades genom sökning i databaserna Medline samt CINAHL. Sökningen kompletterades även genom en manuell sökning. Artikelanalysen genomfördes enligt Graneheim och Lundmans modell. Resultat: Artikelanalysen resulterade i fem huvudkategorier samt en underkategori. Av artiklarna framkom bland annat att personerna som var drabbade upplevde oro över att andra skulle känna hur såren luktade. Smärtan från såren, de osmidiga förbanden och läckaget ledde till olika begränsningar. Personerna upplevde också att de var nedstämda, fängslade i sin egen kropp och att de var bekymrade och uppgivna inför framtiden. Slutsats: Venösa bensår påverkade de drabbade individerna psykiskt, fysiskt och socialt. För att förstå deras upplevelser krävs att man belyser upplevelser av deras livsvärld där alla aspekter av tillståndet räknas in.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Venösa, bensår, upplevelse, levda, erfarenheter, livsvärld

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8jbqf2
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 06/23/2011
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Helen Persson, Monika Nilsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2011lindoff.pdf (1122 kB, öppnas i nytt fönster)