Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Gustav Magnusson , pp. 104. DSN/School of Planning and Media Design, 2011.

The work

Författare / Author: Gustav Magnusson
gustav@gustavmagnusson.com
Titel / Title: Stadsplanering med fokus på människan - En studie med fyra utgångspunkter i att tolka och fånga upp människans förväntningar
Översatt titel / Translated title: Supporting understanding of human needs and anticipating human expectations - In the field of town planning through a study of different existing approaches
Abstrakt Abstract:

Jag har valt att studera fyra olika samtida sätt att fånga upp mänskliga förväntningar i staden. Jag studerar varje angrepps- sätt genom att utföra litteraturstudier, studera ett exempel och intervjua en person.

Syftet är att föra en diskussion. De fyra angreppssätten är inte en definition av ”Stadsplanering med fokus på människan” utan fyra nedslag i en diskussion kring hur man kan föregripa mänskliga förväntningar inom ämnet fysisk planering. Jag an- vänder mig av en illustrativ metod som utgår från fyra aspekter och söker mig vidare utifrån dessa för att försöka finna ökad kunskap och konsensus. Slutligen vill jag jämföra mina iaktta- gelser för att finna röda trådar eller idéer som skiljer
sig från varandra.

Min uppsats behandlar fyra olika sociala utgångspunkter för stadsbyggnad utifrån deras möjlighet att fånga upp mänskliga förväntningar i fysisk planering:

1. Generella sociala behov - Att förhålla sig till människans sociala beteende.

2. Anpassningsförmåga - Stadens flexibilitet och dess adaptiva förmåga att anpassa sig till människan.

3. Koordination, deltagande och dialog - Att bredda delaktigheten i planeringsprocessen.

4. Generativ stadsbyggnad - Stadsplanering som ett sätt att generera ökad “livskvalitet”.

Arbetet innehåller även en bilaga med 70 metoder listade för medborgardeltagande.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: This master thesis is a study of human needs and human expectations relating to town planning. The question stated is: How can we anticipate human needs and expectations in future cities?

The purpose is: Supporting understanding of human needs and anticipating human expectations in the field of town planning through a study of different existing approaches.

The study focuses on the following four themes within the field:

1 General Human Needs
How does the understanding of basic human and social needs support insight into the process of planning and building cities that take human needs successfully into account?

2 Adaptability
How do we adapt our cities and spatial planning to our evolv- ing lifestyles? How do we adapt to the way people are changing the way they relate, both to each other and to the different parts of a city? In short: How do we increase adaptability?

3 Participation, coordination and collaboration
How can we integrate the collaborative and democratic process into the city? How can we continue to strive to achieve a demo- cratic, fair and human city?

4 Generating Life Quality
What does city planning look like when it generates a good or improved quality of life?
Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Social Planning
Humaniora - the Humanities\Sociology
Fysisk planering - Spatial Planning\Communications
Nyckelord / Keywords: Anpassningsförmåga, Generella sociala behov, Koordination, deltagande och dialog, Generativ stadsbyggnad, Social forskning, Psykologi, Stadsbyggnad som ram för det sociala livet, Anpassat efter mänskliga sinnen, Stadsplanering i förhållande till människans beteende och liv, Sociala frågor, Kulturella värden, Stadsanalyser, Användning av de offentliga rummen, Flexibilitet, Evolution, Renovering, Uppgrade- ring, Hållbarhet, Mångsidighet, Föränderlig, Generalitet, En användbar grundstruktur, Adaption, Acklimatisering, Integra- tion, Utvecklingsscenarier hålls öppna, Följa människans liv, Möjlighet att förändra volymer och funktioner, Möjlighet att förändra inom funktionen, Elasticitet, Medborgardeltagande, Delaktighet i planerings- processen, Samarbete, Interdisciplinära processer, Bemyn- digande av invånarna, Gemensamt initiativtagande, Synlig- görande av berörda i planeringsprocessen, Kreativ stad, Kunskapsstad, Upplevelsestad, Blandstad, Diversetet, Stadsliv, Livskvalitet, Utbyte, Gentri- fiering, Samexistens, initiativtagande, Generera möjligheter, Stadsbyggnad som katalysator för livskvalitet

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 01/12/2011
Uppsatstyp / Type of thesis: Masterarbete/Master's Thesis (120 credits)

Context

Handledare / Supervisor: Gösta Blücher samt Agneta Sundberg
gosta.blucher@telia.com
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

Om ni undrar något kring arbetet känn er fri att kontakta mig för mer information.

gustav@gustavmagnusson.com