Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Anton Hjertén; Ingela Larsson , pp. 58. MAM/Sektionen för Management, 2012.

The work

Författare / Author: Anton Hjertén, Ingela Larsson
ingela27@hotmail.com, atnon@hotmail.com
Titel / Title: Konsumenters etiska köpbeteende
Översatt titel / Translated title: Customers ethical consumer behaviour
Abstrakt Abstract:

Syftet med vårt arbete är att ge ett bidrag till det kunskapsgap som råder på forskningsområdet gällande konsumenters etiska köpbeteende. Detta avser vi att göra genom att ta reda på vad som driver konsumenter till köp av Fairtradevin. Vi avser även att försöka urskilja hur den typiske Fairtradevinkunden ser ut. Vi har utfört en kvantitativ enkätundersökning på medlemmar i en vinförening genom användandet av The theory of planned behaviour (TPB) som vår huvud-sakliga källa för undersökningen. Tre ytterligare variablers påverkan testades även genom utvidgande av TPB-modellen, dessa var: etiskt åtagande, kunskap och information. De analytiska beräkningarna för insamlade data genomfördes i huvudsak med statistik programmet SPSS. Resultat från vår studie visar att faktorerna attityd och sociala normer driver konsumenter till att köpa Fairtradevin. Etiska uppfattningar hade ingen signifi-kant påverkan för beteendet. De karaktäristiska samband som gick att urskilja mellan de etiska konsumenterna var att kvinnor i högre utsträckning än män kö-per Fairtradevin samt att människor som bor på landet köper mer Fairtradevin än de som bor i en stad eller i ett mindre samhälle.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Marketing

Nyckelord / Keywords: Konsumentbeteende, Etiskt konsumentbeteende, Etisk konsument, Theory of planned behaviour, Fairtrade, Fair trade, vin

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8xfbsb
Program:/ Programme Ekonom online
Registreringsdatum / Date of registration: 08/23/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Mathias Malmgren
mathias.malmgren@bth.se
Examinator / Examiner: Marie Aurell
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012hjertén.pdf (565 kB, öppnas i nytt fönster)