Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Lejla Gojkovic; Mariella Bengtsson , pp. 23. HAL/Sektionen för hälsa, 2005.

The work

Författare / Author: Lejla Gojkovic, Mariella Bengtsson
Titel / Title: Närvarandet i det vårdande mötet - en litteraturstudie
Översatt titel / Translated title: To be present in the caring encounter
Abstrakt Abstract:

Inom alla vårdformer möts patienter och vårdare. En viktig komponent i det vårdande mötet som presenteras i olika omvårdnadsteorier är att vårdaren är närvarande i mötet med hela sitt jag. Då kan patienten känna sig sedd och hörd samt känna att vårdaren är delaktig. Studiens syfte var att belysa hur närvarandet framträder i ett vårdande möte. Vår studie utgår från en kvalitativ metodansats med fem vetenskapliga artiklar som analyseras med hjälp av innehållsanalys. I resultat framkom att närvarandet i det vårdande mötet skapas dels genom att vårdaren lyssnar mellan raderna och dels uppträder som en medmänniska. Då vårdaen lyssnar mellan raderna förstår han/hon patienten och patienten upplever sig förstådd. Att vara medmänniska kräver ett känslomässigt engagemang från vårdarens sida. För att vårdaren ska lyssna på patienten och förstå denne krävs det att vårdaren är närvarande i mötet med patienten.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: vårdande möte, medmänsklighet, närvarande, att lyssna, gemenskap

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 09/12/2005
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Els-Marie Andrée Sundelöf
esu@bth.se
Examinator / Examiner: Göran Holst
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bengtsson&gojkovic.pdf (950 kB, öppnas i nytt fönster)