Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Anna Beckman; Cecilia Jonasson; Camilla Sandgren , pp. 28. HAL/Sektionen för hälsa, 2004.

The work

Författare / Author: Anna Beckman, Cecilia Jonasson, Camilla Sandgren
Titel / Title: Anhörigas möte med intensivvården - en litteraturstudie
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: Ett behov av människovänligt omhändertagande krävs inom intensivvårdens speciella omgivning. I alla möten reagerar individer på vrandra. Det bemötande anhöriga får påverkar dem och deras förmåga att klara av en krissituation.
Syfte: Syftet med studien var att belysa mötet med intensivvården utifrån ett anhörigperspektiv.
Metod: Litteraturstudien byggde på tolv studier varav fem med kvalitativ forskningsansats och fyra med kvantitativ ansats, samt tre med en kombination av kvalitativ och kvantitativ ansats. Studierna granskades och analyserades i avsikt att komma fram till slutliga teman.
Resultat: I resultatet framkom det olika teman som var av betydelse för de anhöriga: information, närhet och delaktighet samt känslomässigt stöd.
Diskussion: Anhöriga är i behov av ett bra möte med intensivvården. Genom goda kunskaper om Calgary modellen kan vårdaren involvera anhöriga i vården. Vid ett möte med anhöriga i kris kan det vara av största vikt att ha goda kunskaper om den traumatiska krisens olika faser.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: anhöriga, livshotande tillstånd, information, känslomässigt stöd

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 02/03/2005
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Cecilia Fagerström, Cecilia Troedsson
cfa@bth.se
Examinator / Examiner: Ylva Hellström
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: beckman&jonasson&sandgren.pdf (1505 kB, öppnas i nytt fönster)