Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Marina Hugosson; Anette Paulsson , pp. 83. Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management, 2003.

The work

Författare / Author: Marina Hugosson, Anette Paulsson
nette135@hotmail.com, johan_marina98@hotmail.com
Titel / Title: Kan företag hantera ekonomistyrning med balans och fokus?
Översatt titel / Translated title: Can companies handle management control with balance and focus?
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: Många företag tillämpar olika metoder för att styra sin verksamhet. Det grundläggande för företags utveckling är att använda en ekonomistyrning som passar för företagets verksamhet samt att ekonomistyrningssystemet tillämpas på ett optimalt sätt för att uppnå de bestämda mål som företaget formulerat. För att företag skall kunna uppnå en ekonomistyrning som fungerar på ett optimalt sätt, krävs det att företag kan hantera balans och fokus i både tid, rum och aspekter.

Problem: Det problem som fångat vårt intresse och som vi vill undersöka närmare är om företag kan hantera balans och fokus inom sin ekonomistyrning. I den dynamiska omgivning som vi lever i krävs det att företag har en fungerande ekonomistyrning. Det kräver bland annat en planering av verksamheten på både lång och kort sikt samt att det görs på ett sätt så att både balans och fokus kan hanteras inom deras ekonomistyrning. Således är frågan om företag kan hantera både balans och fokus inom sin ekonomistyrning och vad är det för faktorer som gör att de klarar alternativt inte klarar att hantera balans och fokus.

Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka om företag kan hantera ekonomistyrning med balans och fokus.

Metod: Vi har arbetat efter den kvalitativa forskningsmetoden för att undersöka vårt problem och försöka förstå dess fenomen. Vårt undersökningsmaterial har samlats in genom intervjuer. Utöver vårt intervjumaterial har vi som underlag för vårt kandidatarbete använt oss av material som tidskrifter och litteratur inom ämnesområdet ekonomistyrning.

Slutsats: Det som tydligt framkommer i vår undersökning är att företag som kan hantera både balans och fokus inom sin ekonomistyrning tillämpar ett ekonomistyrningssystem som hjälper företag att beakta de faktorer som vi anser är viktiga för att de skall kunna anpassa, förbättra och utveckla sin verksamhet efter omgivningens krav. De företag som kan hantera balans och/eller fokus idag har ingen garanti för att den skall kvarstå för all framtid. Det gäller att de företagen hela tiden följer upp verksamheten, motiverar medarbetarna, samordnar för att uppnå måluppfyllelse samt bemöter förändringar på ett positivt sätt för att upprätthålla sin balans och fokus inom ekonomistyrningen. Även det företag som inte kan hantera balans och fokus idag inom sin ekonomistyrning kommer troligtvis att kunna hantera det om företaget fortsätter sitt arbete med att förbättra och utveckla sin verksamhet samt motivera medarbetarna.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Management Control

Nyckelord / Keywords: Styrning, ekonomistyrning, balans och fokus

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Informationsekonomi/Business Administration in Strategic Systems Management
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Henrick Gyllberg
henrick.gyllberg@bth.se
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management
Inst. för ekonomi och management S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
http://www.iem.bth.se/
Anmärkningar / Comments:

Marina Hugosson Gamla Häradsvägen 4 370 10 Bräkne-Hoby Tel:0457-80406
Anette Paulsson Länsmansvägen 7 370 10 Bräkne-Hoby
Tel:0457-80523

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: ex-arbete slutversion.pdf (519 kB, öppnas i nytt fönster)