Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Joacim Carlsson; Fredrik Thanche , pp. 51. MAM/Sektionen för Management, 2004.

The work

Författare / Author: Joacim Carlsson, Fredrik Thanche
mau@bth.se
Titel / Title: Lojalitet – Är det möjligt att bibehålla vid en outsourcing?
Översatt titel / Translated title: Loyalty – Is it possible to preserve after an outsourcing?
Abstrakt Abstract:

Titel
Lojalitet – Är det möjligt att bibehålla vid en outsourcing?

Författare
Joacim Carlsson och Fredrik Thanche

Handledare
Marie Aurell

Institution
Managementhögskolan vid Blekinge tekniska högskola

Kurs
Kandidatuppsats i företagsekonomi, 10p

Syfte
Vi avser i vår uppsats att undersöka vad som påverkar lojaliteten vid en outsourcingprocess. Utifrån hur företagets agerande påverkar personalen avser vi också att ge förslag på vad man ska tänka på som outsourcande företag och hur man kan arbeta med att bibehålla lojalitet vid en outsourcing.

Metod
Undersökningen har ett kvalitativt upplägg. Vi har undersökt två företag som outsourcat någon del av företaget för två till tre år sedan. Detta betyder att outsourcingen ägde rum mellan 2001 och 2002. Fem personer intervjuades. Utifrån deras erfarenheter kommer vi sedan att dra slutsatser.

Slutsatser
Vi har utifrån vår studie kunnat dra följande slutsatser. För att kunna bibehålla lojaliteten vid en outsourcing krävs att företaget och den personal man outsourcar kommunicerar bra med varandra. En fungerande tvåvägskommunikation är den viktigaste lojalitetsskapande källan. Vidare är det viktigt att informera och förklara beslut som tas. Om den outsourcade förstår anledningen till beslutet är det lättare för den att på ett bra sätt acceptera det. Även om det inte är till gagn för den outsourcade. Det är även viktigt för den outsourcade att känna fortsatt samhörighet med de ”gamla” arbetskamraterna. Det är viktigt att känna sig fortsatt samhörig med dem som tidigare var ens arbetskamrater och nu delar din arbetsplats. Den sista punkten vi fann vara viktig för lojaliteten var valet av outsourcing partner. Att se till att den personal man en gång ansvarade för, och som fortfarande indirekt jobbar för ursprungsföretaget, får det fortsatt bra är viktigt för att den outsourcade inte skall känna en känsla av övergivenhet.Title
Loyalty – Is it possible to preserve after an outsourcing

Authors
Joacim Carlsson och Fredrik Thanche

Supervisor
Marie Aurell

Department
School of Management, Blekinge Institute of Technology

Course
Bachelor’s thesis in Business Administration, 10 credits

Purpose
Our purpose is to investigate what affects the loyalty in the outsourcing process. We will also look how the outsourcing company can improve the process to keep the former employees loyal after the outsourcing process.

Method
The investigation is a qualitative study. We have examined two companies that have outsourced any part of the company for two or three years ago. This means that the outsourcing took place between 2001 and 2002. Five persons were interviewed. We will make the conclusions based upon their experience.

Results
We have in our study reached the following results. To be able to maintain the loyalty after an outsourcing, the outsourcing company is required to communicate well with their employees. It’s also of importance to inform the employees in a satisfying way. If the outsourced personnel understand why they have been outsourced they are more likely to accept it. It’s also important to preserve the commitment between the outsourced personnel and those who weren’t outsourced. This is of great matter when the outsourced personnel still work in the same building as before the outsourcing. The last point we found was that it is important to choose a good outsourcing partner. To find a good, new employer for the former employees has also a great effect on their loyalty.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Organization

Nyckelord / Keywords: Lojalitet, outsourcing

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Företagsekonomi
Registreringsdatum / Date of registration: 01/12/2005
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Marie Aurell
mau@bth.se
Examinator / Examiner: Marie Aurell
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: carlssonthanche.pdf (229 kB, öppnas i nytt fönster)