Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Mattias Andersson; Henrik Jonsson; Stefan Löfqvist; Remi Maigne; Unai Bravo BTH-TEKM-EX--2004/C-06--SE, pp. 144. TEK/avd. för maskinteknik, 2004.

The work

Författare / Author: Mattias Andersson, Henrik Jonsson, Stefan Löfqvist, Remi Maigne, Unai Bravo
maad01@student.bth.se, hejd01@student.bth.se, stle01@student.bth.se, remi.maigne.05@eigsi.fr, ubravo14@hotmail.com
Titel / Title: Weldless Flange Connections
Översatt titel / Translated title: Svetslösa Flänsförband
Abstrakt Abstract:

This development project is a bachelor’s degree thesis work that will conclude the education program ”Development Technology” at Blekinge Institute of Technology. The development project has been done in cooperation with Faurecia Exhaust Systems AB in Torsås that constructs and manufactures manifolds, catalytic converters, mufflers and whole exhaust systems.

The task with this project was to find a new solution concept for the connection of pipes into flanges in manifolds. The concept that Faurecia uses today for their manifolds is based on welding the pipes into place in the flange.

The product development model that is used in this project is written by Fredy Olsson. For this project have the parts ”Principal construction” and ”Primary construction” been used.

During the principal construction has a product definition been made and the criterions that should be satisfied by the following solution concept was determined. Several solutions were designed and evaluated by the project members and in cooperation with the supervisors at Faurecia. The solutions that were subject for further development were prepared during the primary construction with for example CAD.

Three solution concepts were the result from this thesis work. All of the solution concepts contain end shaped pipes that provides the sealing area against the engine. The main difference between them is that the flange is designed in different ways.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Detta utvecklingsprojekt är ett examensarbete på kandidatnivå som avslutar utbildningsprogrammet ”Utvecklingsteknik” på Blekinge Tekniska Högskola. Utvecklingsprojektet är utfört i samarbete med Faurecia Exhaust Systems AB i Torsås som konstruerar och tillverkar grenrör, katalysatorer, ljuddämpare och hela avgassystem.

Uppgiften var att finna ett nytt lösningskoncept för sammankoppling av rör och flänsar för grenrör. Konceptet som Faurecia har för sina grenrör idag är baserade på att rören svetsas fast i en fläns.

Produktutvecklingsmodellen som använts är framtagen av Fredy Olsson. För projektet har delarna ”Principkonstruktion” och ”Primärkonstruktion” använts.

Under principkonstruktionen gjordes en produktundersökning och kriterier som skulle infrias av de kommande lösningsförslagen ställdes upp. Ett antal lösningsförslag togs fram och utvärderades av projektdeltagarna i samarbete med handledarna på Faurecia. Under primärkonstruktionen utarbetades de förslag som fördes vidare, bland annat med hjälp av CAD.

Tre lösningskoncept blev resultatet utav detta examensarbete. De tre lösningskoncepten innehåller alla ändformade rör som utgör tätningsytan mot motorn. Det som skiljer dem åt är flänsen som är uppbyggd på olika sätt.
Ämnesord / Subject: Maskinteknik - Mechanical Engineering\General

Nyckelord / Keywords: Development project, Thesis work, Manifold, Flange, Pipe, End shaping, Weldless.

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Utvecklingsteknik/Maskinteknik/Mechanical Engineering
Registreringsdatum / Date of registration: 04/01/2005
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Ansel Berghuvud
ansel.berghuvud@bth.se
Examinator / Examiner: Ansel Berghuvud
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TEK/avd. för maskinteknik
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00
I samarbete med / In co-operation with: Faurecia Exhaust Systems AB, Torsås
Anmärkningar / Comments:

Mattias Andersson, Polhemsg. 28A, 37140 Karlskrona, 0455-28412.
Henrik Jonsson, Rotavik 8470, 38598 Bergkvara, 0486-22053. Stefan Löfqvist, Annebov. 1A, 37141 Karlskrona, 0455-26147.

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: weldless flange connections.pdf (4119 kB, öppnas i nytt fönster)