Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Erik Dahlrot; Kristofer Nilsson Fransson , pp. 38. DSN/School of Planning and Media Design, 2012.

The work

Författare / Author: Erik Dahlrot, Kristofer Nilsson Fransson
erik.dahlrot@hotmail.com, nisse_frasse@hotmail.com
Titel / Title: Impressionism och Digitala Spel
Översatt titel / Translated title: Impressionism and Digital Games
Abstrakt Abstract:

Abstrakt
För att utveckla och förändra spelmediet behandlar detta arbete impressionism och digitala spel. Båda ämnena diskuteras och belyses från olika vinklar för att undersöka hur de två ämnena kan sammanföras i en spelproduktion. Spelproduktionen har testats av spelstudenter för att få deras åsikter om hur spelet fungerar och deras syn på kopplingen mellan impressionism och digitala spel.
Arbetet avslutas med en diskussion och slutsats där alla fakta som tagits in under kandidat-arbetet analyserats. I diskussionen lyfts följande ämnen fram: impressionism, konst, hur spelmediet ser ut idag, tv- och dataspelsgestaltning, interaktion och hur dessa två ämnen, impressionism och digitala spel kan föras samman. Resultatet tyder på att detta är möjligt.
Nyckelord:
Spelideologi, Impressionism, Ideologin, Estetiken. Upplevelse, Digitala Spel och Spelmediet.


Abstract
To develop and alter digital games this work treats impressionism in relation with digital games.
Both topics are being discussed from different angles and viewpoints to investigate how these two subjects can be brought together in a game production. The production has been trialed by game development students to receive their views on how the game is working and their view on the connection between impressionism and digital games.
The candidate work concludes with a discussion where all facts which have been gathered throughout the work have been analyzed. In this discussion the following subjects have been brought forward; impressionism, art, the digital game today, television and digital games interpreta-tion, interaction and how the two subjects, impressionism and digital games can be brought together. The result of the work indicates that this should be possible.
Keywords:
Digital Game Ideology, Impressionism, Ideology, Aesthetics. Experience, Digital Games and Game as a Media.

Ämnesord / Subject: Spelutveckling - Digital Game Development
Medieteknik - Media Technology
Nyckelord / Keywords: Spelideologi, Impressionism, Ideologin, Estetiken.Upplevelse, Digitala Spel, Spelmediet.

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8vdnve
Program:/ Programme Digitala spel
Registreringsdatum / Date of registration: 06/18/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Peter Giger
peter.giger@bth.se
Examinator / Examiner: Lena Trojer
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

Erik Dahlrot
Email: erik.dahlrot@hotmail.com
Kristofer Nilsson Fransson
Email: nisse_frasse@hotmail.com