Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Muhammad Saeed; Sami Ullah MSC-2009:16, pp. 83. COM/School of Computing, 2009.

The work

Författare / Author: Muhammad Saeed, Sami Ullah
ranasaeed786@gmail.com, sami_sa3@hotmail.com
Titel / Title: Usability Evaluation of a Health Web Portal
Översatt titel / Translated title: Usability Evaluation en hälsoskyddskommitté webbportal
Abstrakt Abstract:

An effective health portal should be easy to use and understandable. A
number of research studies have been taken in order to evaluate different health portals but there is no such study for ltblekeinge health portal.
A multi-phased research approach is adopted to evaluate the usability of ltblekeinge health portal. Authors conducted a usability test of the system where citizens from the county of Blekinge are taken as subjects. They evaluated the health portal on the basis of usability test and a questionnaire is prepared to know the different perspectives of citizens. The authors validated the result with the help of interviews with a number of individual.
The authors find it is very important that a health web portal should
contain sufficient amount of relevant and useful health related contents.
Moreover, there is need to improve ltblekeinge portal in terms of interface, contents and set of tools for accessing the ehealth services and health related information.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: En effektiv hälso-portal bör vara lätt att använda och förstå. En antal forskningsstudier har vidtagits för att utvärdera olika hälsoportaler men det finns ingen sådan studie för ltblekeinge hälsoportal.
En flera faser forskningsansats antas att utvärdera användbarheten av
ltblekeinge hälsoportal. Författarna genomförde en användbarhet test av systemet där medborgare från Blekinge tas som subjekt. De
utvärderas hälsoportalen på grundval av användbarhet test och
Frågeformuläret är beredd att känna till olika perspektiv för medborgarna.
Författarna validerade resultatet med hjälp av intervjuer med ett antal
enskilda. Författarna tycker att det är mycket viktigt att en hälso webbportal ska innehålla tillräcklig mängd relevanta och användbara hälsorelaterade innehåll.
Dessutom finns det behov av att förbättra ltblekeinge portalen i termer av gränssnitt, innehåll och uppsättning verktyg för åtkomst till e-hälsovård tjänster och hälsorelaterad information.
Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\Computersystems
Datavetenskap - Computer Science\Networks and Communications
Datavetenskap - Computer Science\Artificial Intelligence
Nyckelord / Keywords: Usability Evaluation, Health portal, Think aloud, Sjunet.

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Magisterprogram i Datavetenskap/MSC in Computer science
Registreringsdatum / Date of registration: 01/12/2010
Uppsatstyp / Type of thesis: Masterarbete/Master's Thesis (120 credits)

Context

Handledare / Supervisor: Dr. Lawrence Edward Henesey
lhe@bth.se
Examinator / Examiner: Guohua Bai
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: COM/School of Computing

+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: thesis.pdf (1320 kB, öppnas i nytt fönster)