Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Monika Pap; Gabriella Spegel OMC002, pp. 63. Inst. för hälso- och naturvetenskap/Dept. of Science and Health, 2002.

The work

Författare / Author: Monika Pap, Gabriella Spegel
Titel / Title: Den fysiska vårdmiljöns betydelse för vårdtagarnas välbefinnande. En litteraturstudie
Abstrakt Abstract:

Sammanfattning

Syftet var att belysa den fysiska vårdmiljöns betydelse för vårdtagarens välbefinnande. Frågeställningen löd; Hur belyser litteraturen vårdtagarens upplevelse av
den fysiska vårdmiljöns betydelse för välbefinnandet? Metoden var en litteraturstudie och sökning av vetenskapliga artiklar har skett på databaserna Cinahl, Academic Search Elite, Emerald, Springer Link, ADAM, BYGGDOK, Pubmed, IDEAL, Kluwer, Libris, ScienceDirect och Scirus. Sökord som används både separat och tillsammans inom samtliga databaser var health facility, environment, architecture, design, art, surroundings, ward, garden, välbefinnande/well-being, hospital, health, light, noise. Med sökmotorer har vi sökt på nämnda sökord och namn på olika forskare, samt MeSH- sökverktyg för översättning av svenska ord till engelska. Även olika tidskrifters hemsidor eller länkar har använts i sökandet. De funna artiklarna granskades med stöd av en innehållsanalys. Övervägande faktorer för att vårdtagarna skulle uppleva välbefinnande var; möjlighet till avskildhet, tillgång till ordentligt med solljus och andra ljuskällor, närheten till naturen och frisk luft samt en trygg och stödjande fysisk miljö. En omväxlande miljö var av betydelse liksom en miljö fylld av musik, konst och annan underhållning. Vad som även framkommer är väsentligheten att skapa den fysiska miljön efter vårdtagarens individuella behov. Den teoretiska referensramen vi använde oss av var Florence Nightingales omvårdnadsteori.
Nyckelord: vårdmiljö, välbefinnande, arkitektur, design, konst, trädgård.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Abstract

The purpose of this study was to show the importance of the psysical health environment for the patients wellbeing. The question we had was; what does the literature tell us about the patients experience of the psysical health environments importance to the wellbeing?
The method was a study of literature. The search for scientific articles has been done at the databases Cinahl, Academic Search Elite, Emerald, Springer Link, ADAM, BYGGDOK, Pubmed, IDEAL, Kluwer, Libris, ScienceDirect and Scirus. The keywords we used both separately and together are health facility, environment, architecture, design, art, surroundings, ward, garden, wellbeing, hospital, health, light, noise. With help of searchmonitors we searched at the keywords and names at different researchers, and also the MeSH- searchtool for translation of Swedish words into English. We have also used different homepages of the magazines or links in our search. A analyse of the content where made. The main factors for the wellbeing of the patient where; the possibility of seclusion, access to proper amount sunlight or other sources of light, the nearness to nature and fresh air and also security and support. A physical environment full of variety where also of importance as well as environments filled with music, art and other entertainment. Other findings are; the importance of creating environments adapted to the patients individual needs. The theoretical frame we used where Florence Nightingale.
Keywords: health facility environment, design, architecture, art, garden, wellbeing.
Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: vårdmiljö, välbefinnande, arkitektur, design, konst, trädgård.

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Christel Borg
cbo@bth.se
Examinator / Examiner: Siirka-Liisa Ekman
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för hälso- och naturvetenskap/Dept. of Science and Health

+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

Pap Utridarev. 3 A 371 40 Karlskrona
Tel. 0455 - 842 99