Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Therese Andersson; Sara Neander , pp. 26. HAL/Sektionen för hälsa, 2005.

The work

Författare / Author: Therese Andersson, Sara Neander
Titel / Title: Vilket stöd kan sjuksköterskan bistå överviktiga personer med för att motivera till förändrad livsstil och viktnedgång?
Översatt titel / Translated title: How can the nurse support the obese person inmotivating to lifestyle changes and weight loss?
Abstrakt Abstract:

Övervikt är idag vanligt förekommande bland personer på många håll i västvärlden. Detta förknippas med en förändrad livsstil. Många som har försökt gå ner i vikt på egen hand har ofta misslyckats på grund av otillräcklig motivation eller att de inte har haft det rätta stödet. Ett professionellt bemötande är därför väsentligt. Syftet med studien var att undersöka vilket stöd sjuksköterskan i mötet med överviktiga personer kan bistå med för att motivera till förändrad livsstil och viktnedgång. Metoden som använts var litteraturstudie. Resultatet visade att det är väsentligt att sjuksköterskan gör mötet till en positiv upplevelse för den överviktiga personen. Genom att visa empati och förståelse för personens känslor kan sjuksköterskan bygga en relation baserad på trygghet och tillit. Sjuksköterskan måste själv vara motiverad inför uppgiften för att kunna uppmuntra och stödja den överviktiga personen i viktnedgången. Det framkom även att sjuksköterskan inte enbart bör fokusera på själva viktnedgången utan lägga tyngdpunkten på hälsovinsterna som kommer av en beteendeförändring. I diskussionen framkom det att sjuksköterskans attityd och förmåga till empati var av stor betydelse för personens tillit. Genom en tydlig målsättning innehållande information, utbildning och involvering av familj och vänner kan sjuksköterskan bistå med stöd och motivera till förändrad livsstil och viktnedgång.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: övervikt, sjuksköterskans roll, motivation, stöd, information, livsstil

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 06/02/2005
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Sigrid Johansson
sjh@bth.se
Examinator / Examiner: Ylva Hellström
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: andersson&neander.pdf (1570 kB, öppnas i nytt fönster)