Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Karin Larsson; Malin Yildiz; Ann-Christine Thörnberg , pp. 29. HAL/Sektionen för hälsa, 2010.

The work

Författare / Author: Karin Larsson, Malin Yildiz, Ann-Christine Thörnberg
Titel / Title: Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder som kan minska patienters oro inför operation - En litteraturstudie
Abstrakt Abstract:

Oro är en av faktorerna att ta hänsyn till när människor ska genomgå en operation. Oro kan orsaka stort lidande och även ha betydelse för resultatet med operationen. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva vilka omvårdnadsåtgärder som kunde minska oro hos patienter som ska genomgå kirurgi. I studien ingick 15 stycken artiklar som belyste omvårdnadsåtgärder för att minska patientens oro. Analysen gjordes med en manifest innehållsanalys. Analysen resulterade i tre kategorier: att lindra oro med hjälp av musik inför operation, att lindra oro med hjälp av utbildning, undervisning och information inför operation och andra omvårdnadsåtgärder som kan lindra oro inför operation Resultatet visade att det finns olika sätt att minska patienters oro inför operation. Sjuksköterskans roll var betydelsefull då det framkom att patienternas önskemål om att bli sedda och bekräftade var viktigt. Det upplevdes mycket positivt för patienterna när sjuksköterskan gick igenom vad som skulle hända inför, under och efter operationen. En negativ aspekt som framkom i studien var att patienterna upplevde att de inte fick kontakt med personalen under tiden de låg och väntade på operation. Då det framkommit att det finns många varierande sätt att minska oro på är det viktigt att sjuksköterskan ser varje patient som en individ och inte baserar sitt omvårdnadsarbete enbart på rutiner. Bemötandet från sjuksköterskan hade stor betydelse för patienternas upplevda oro.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Innehållsanalys, omvårdnad, oro, preoperativ

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 01/12/2011
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Eva Andersson
Examinator / Examiner: Doris Bohman
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

Examensarbete på kandidatnivå i vårdvetenskap, fristående kurs, distansutbildning

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: karinl_maliny_ann-christinet.pdf (149 kB, öppnas i nytt fönster)