Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Josefin Hansson; Cecilia Pettersson , pp. 25. HAL/Sektionen för hälsa, 2007.

The work

Författare / Author: Josefin Hansson, Cecilia Pettersson
Titel / Title: Mötet mellan sjuksköterskan och individen som upplever vårdlidande och/eller sjukdomslidande inom den somatiska slutenvården - Litteraturstudie
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: Sjukdomslidande uppkommer då smärtor och plågor från den egna kroppen framträder. Vårdlidande innebär då en individ lider på grund av vård eller brist på vård. En god relation mellan sjuksköterskan och individen skapar grunden för ett gott möte. Syfte: Syftet med studien var att beskriva mötet mellan sjuksköterskan och individen som upplever vårdlidande och/eller sjukdomslidande inom den somatiska slutenvården. Metod: Den här studien är en litteraturstudie som baseras på artikelsökning. Graneheim och Lundmans (2004) analysmodell användes. Resultat: Om individen känner stöd, upplever sig sedd och hörd av sjuksköterskan uppkommer inte vårdlidande. Då den individen blir sedd som en enskild individ istället för ett objekt med en sjukdom skapas grunden för en god relation dem emellan. Diskussion: Ett vänligt bemötande från sjuksköterskan hjälper individen att hantera negativa känslor, så att denne når den vändande punkten och kan lida ut.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Sjukdomslidande, vårdlidande, mötet

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 07/11/2008
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Peter Petersson
Examinator / Examiner: Göran Holst
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: josefinh_ceciliap_2.pdf (268 kB, öppnas i nytt fönster)