Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Emelie Eklund; Gulcin Kösanlioglu , pp. 40. HAL/Sektionen för hälsa, 2012.

The work

Författare / Author: Emelie Eklund, Gulcin Kösanlioglu
Titel / Title: Mötet mellan sjukvårdspersonal och personer med HIV
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: HIV (Humant Immunbristvirus) gör att kroppens eget immunförsvar bryts ner. Idag finns ingen bot mot HIV, dock finns det bromsmediciner. Mötet mellan sjukvårdspersonal och personer med HIV är grunden för en god omvårdnad, samt att främja hälsa för personer med HIV. WHO poängterar allas rätt till lika vård och att diskriminering mot personer med HIV inte ska förekomma. Därför är det viktigt att undersöka hur mötet upplevs av personer med HIV och sjukvårdspersonalen.
Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva mötet mellan sjukvårdspersonal och personer med HIV.
Metod: Metoden som användes var en litteraturstudie med kvalitativ ansats. I studien användes åtta artiklar som analyserades med hjälp av Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av en innehållsanalys.
Resultat: Resultatet visade att diskriminering förekom i mötet mellan sjukvårdspersonal och personer med HIV. Det förekom även att en del sjukvårdspersonal kände medlidande för personer med HIV och behandlade dem utan särbehandling på grund av deras sjukdom. Resultatet pekade även på att sjukvårdspersonalen upplevde rädsla och att avståndstagande förekom, då sjukvårdspersonalen var rädd att bli smittad.
Slutsats: Föreliggande studie visade att personer med HIV blev utsatta för diskriminering och negativa attityder i mötet med sjukvårdspersonalen. Genom denna studie kan sjukvårdspersonal ta del av forskning om upplevelserna vid mötet mellan sjukvårdspersonal och personer med HIV som förhoppningsvis kan bidra till ökad kunskap och en möjlighet till ett förbättrat möte för alla inblandade parter.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: diskriminering, HIV, mötet, sjukvårdspersonal

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8syjq6
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 04/02/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: Examensarbete för sjuksköterskeexamen/Degree project, Bachelor of Science in Nursing och/ and kandidatarbete/Bachelor's Thesis

Context

Handledare / Supervisor: Christel Borg
Examinator / Examiner: Doris Bohman
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012eklund.pdf (578 kB, öppnas i nytt fönster)