Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Frida Karlsson , pp. 34. HAL/Sektionen för hälsa, 2011.

The work

Författare / Author: Frida Karlsson
friida____@hotmail.com
Titel / Title: Bröstcancer - Kvinnors upplevelser vid diagnosen
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen bland kvinnor världen över. Årligen ställs 50000 cancerdiagnoser i Sverige där av 7000 är bröstcancer. Diagnosen bröstcancer kan ses som en överväldigande upplevelse som kan hota och förändra kvinnors livsvärld. Fysiska, psykiska, sociala och andliga reaktioner kan uppstå då sjukdomen uppfattas som ett hot. Syfte: Syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevelser vid diagnosen bröstcancer. Metod: En kvalitativ litteraturstudie användes där nio artiklar granskades och analyserades. Studiens artiklar hittades i databaserna CINAHL, Medline och Psychinfo. Kvalitetsgranskningen utfördes enligt ett protokoll utformat av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). Artiklarna analyserades med inspiration från Graneheim och Lundmans (2004) tolkning av Krippendorffs (1980) innehållsanalys. Analysen resulterade i fyra kategorier och fyra subkategorier. Resultat: Bröstcancerdiagnosen utlöste starka emotionella upplevelser som kan tolkas som en traumatisk kris. Kvinnorna upplevde att chock var en omedelbar reaktion på diagnosen. Rädsla för döden och viljan att leva var andra upplevelser som uppstod i samband med diagnosbeskedet. Det sociala stödet som kvinnorna upplevde var viktigt för att orka leva och kämpa mot sjukdomen. Kvinnorna sökte stöd i form av andlig och av religiös natur. Gud upplevdes som en stödjande roll under hela diagnosprocessen. Kvinnorna tillämpade även coping-strategier för att reducera hotande tankar och upplevelser som uppstod i samband med diagnosbeskedet. Slutsats: Sjuksköterskan har en viktig roll vad det gäller att uppmärksamma kvinnors upplevelser vid diagnosen bröstcancer. Ökad kunskap om kvinnors upplevelser kan ge djupare förståelse för hur sjuksköterskan ska möta dessa kvinnor på ett professionellt sätt som tillgodoser deras behov.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Bröstcancer, kvinnor, nydiagnostiserad, upplevelser, socialt, stöd, religiös, tro, andlighet, coping

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8qdrtr
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 01/10/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: Examensarbete för sjuksköterskeexamen/Degree project, Bachelor of Science in Nursing och/ and kandidatarbete/Bachelor's Thesis

Context

Handledare / Supervisor: Jörgen Jonasson
jorgen.jonasson@bth.se
Examinator / Examiner: Mats Lintrup
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2011karlsson.pdf (438 kB, öppnas i nytt fönster)