Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Annika Abrahamsson; Angelica Bernström; Jonna Gustafsson , pp. 54. MAM/Sektionen för Management, 2008.

The work

Författare / Author: Annika Abrahamsson, Angelica Bernström, Jonna Gustafsson
gustafssonjonna84@hotmail.com, angelica_bernstr_m@hotmail.com, annika.abrahamsson@hotmail.com
Titel / Title: Målstyrning i offentlig verksamhet - En studie av de anställdas upplevelser och deras delaktighet i målstyrning på Skatteverkets Blekingekontor / Result control in the public sector – A case study of the experiences of the employees regarding their participation in result control at the local Tax Offices in Blekinge
Abstrakt Abstract:

Sammanfattning

Titel: Målstyrning i offentlig verksamhet – En studie av de anställdas upplevelser och deras delaktighet i målstyrning på Skatteverkets Blekingekontor.

Författare: Annika Abrahamsson, Angelica Bernström och Jonna Gustafsson

Handledare: Eva Lövstål

Institution: Blekinge Tekniska Högskola

Kurs: Kandidatarbete i företagsekonomi 15 hp

Syfte: Syftet med studien är att beskriva och försöka identifiera vad det får för konsekvenser på lokal nivå att en målstyrd offentlig verksamhet samtidigt är en hierarkiskt uppbyggd organisation där besluten fattas på en högre nivå. Det vi främst behandlar i vår studie är hur målen och målstyrningen upplevs av de anställda och vad det är som påverkar att de ska känna sig delaktiga.

Metod: Studien genomfördes på Skatteverkets Blekingekontor med hjälp av tre kvalitativa intervjuer med en chef och två informatörer. Vi genomförde även en kvantitativ enkätundersökning bland de anställda. Detta för att få ett bra underlag till att besvara vår frågeställning.

Slutsatser: Vår studie visar att konsekvensen av att Skatteverket är en målstyrd verksamhet där målen sätts högt i hierarkin blir att de anställda på lokala kontor upplever en begränsad delaktighet när målen sätts. De anställda upplever dock till viss del att de är delaktiga i att utforma sin egen arbetssituation, trots att de lokala målen tilldelas dem. Vi gör även tolkningen att kommunikation kring mål är en bidragande faktor till hur meningsfulla målen anses vara. Samtidigt leder kommunikation vanligtvis till att de anställda upplever en högre grad av delaktighet på sin arbetsplats.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Management Control

Nyckelord / Keywords: Målstyrning, mål, offentlig verksamhet, kommunikation

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Civilekonomprogrammet
Registreringsdatum / Date of registration: 02/13/2008
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Eva Lövstål
eva.lovstal@bth.se
Examinator / Examiner: Henrick Gyllberg, Marie Aurell
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: angelica, annika och jonna.pdf (457 kB, öppnas i nytt fönster)