Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Markus Uhrvik , pp. 36. MAM/Sektionen för Management, 2007.

The work

Författare / Author: Markus Uhrvik
makuhr@yahoo.com
Titel / Title: Det mörka rummet - En sociologisk studie av familjefotogafiet
Abstrakt Abstract:

Uppsatsens syfte är att belysa familjefotografiets sociala funktion. Jag ville få en ökad förståelse för varför människor fotograferar familjen och vad dessa fotografier har för betydelse. För att nå denna djupare förståelse har en kvalitativ metod använts i den här undersökningen. Kvalitativa semistrukturerade intervjuer genomfördes med sex informanter ur min bekantskapskrets. Resultatet av intervjuerna har redovisats var för sig för att ge en enhetlig bild av informanterna. Materialet har analyserats utifrån teman som har uppkommit under arbetets gång. Dessa teman var familjefotografen, familjen samt familjefotografiet. Vid analysen har det insamlade materialet tolkats med utgångspunkt i undersökningens frågeställningar och i relation till tidigare forskning samt de teorier av Bourdieu och Barthes som har använts vid denna studie. Resultatet påvisar att familjefotografier i dagens samhälle ofta föreställer barn och används för att exempelvis integrera nya medlemmar i familjen. Det kan då röra sig om nyfödda barn, ingiften eller nya familjebildningar. Familjefotografier har även funktionen att bevara lyckliga minnen av människor och händelser. Familjefotografiet konserverar de positiva minnesbilderna. I ett mörkt rum ser man inte den smuts som finns i hörnen. Det är samma sak med familjefotografierna som visar upp de ljusa ögonblicken i en familjs liv.

Ämnesord / Subject: Samhällsvetenskap - Social Sciences\Sociology

Nyckelord / Keywords: Familj, Fotografi, Fotografering, Integration, Minne, Reproduktion

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Samhällsvetarprogrammet/Social Science programme
Registreringsdatum / Date of registration: 07/02/2007
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Gunilla Albinsson
gunilla.albinsson@bth.se
Examinator / Examiner: Kerstin Arnesson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

Kontaktinformation för Herr Markus Uhrvik: makuhr@yahoo.com, makuhr@hotmail.com

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: cuppsats2007.pdf (257 kB, öppnas i nytt fönster)