Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Kristin Larsson; Charlotte Wressmark , pp. 28. HAL/Sektionen för hälsa, 2006.

The work

Författare / Author: Kristin Larsson, Charlotte Wressmark
Titel / Title: Bemötande - En litteraturstudie om hur vårdare bemöter personer med demenssjukdom
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: För att kunna bemöta och förstå den demenssjuke behöver vårdaren ha kännedom om personens bakgrund. Vårdaren behöver även vara hänsynsfull och omtänksam för att ge en god omvårdnad. Även om personer med demenssjukdom har kommunikationsproblem betyder inte detta att personen inte har känsloupplevelser. Syfte: Studiens syfte var att belysa vårdarens bemötande av personer med demenssjukdom. Metod: Litteraturstudie som innefattar åtta artiklar som har kvalitetssäkrats. Resultat: Det framkom att vårdarna såg personen som en jämlike trots sjukdomen, och vårdarna gav de demenssjuka medbestämmanderätt. Medbestämmanderätten togs till vara så långt det gick trots att vårdarna tyckte att det var svårt att tolka personerna p.g.a. deras kommunikationssvårigheter. Diskussion: Det visade sig att det är svårt för vårdaren att förstå de demenssjukas önskningar. Detta kunde leda till att de demenssjuka blev ovärdigt behandlade, och vårdarna kände sig stressade. För att kunna bemöta personen på ett värdigt sätt var det väsentligt att vårdaren hade kunskap om personen bakom sjukdomen.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Demens, bemötande, kommunikation, relation, etik

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 12/04/2006
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Sigrid Johansson
Examinator / Examiner: Ylva Hellström
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bemotande_vt06.pdf (3132 kB, öppnas i nytt fönster)