Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Anna Johansson; Ann-Charlotte Karlsson , pp. 55. Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management, 2004.

The work

Författare / Author: Anna Johansson, Ann-Charlotte Karlsson
anja02@student.bth.se, t99ack@student.bth.se
Titel / Title: Utvärdering av projekt: IT-Telekom gentemot Övriga branscher
Översatt titel / Translated title: Project evaluation: IT-Telecom towards Other lines of business
Abstrakt Abstract:

Kurs: Kandidatuppsats inom Företagsekonomi, C-uppsats 10 p
Syfte: Syftet är att utreda i hur stor utsträckning projekt utvärderas och om det föreligger några skillnader mellan IT-Telekom och Övriga branscher. Syftet är även att utreda vilka kritiska moment och problem som framkommer vid utvärdering och utläsa eventuella samband mellan utvärdering av projekt, lärande och effektivisering.

Metod: En positivistisk inriktning går att utläsas som en röd tråd genomgående i de valda metodansatserna i uppsatsen. Genom enkätundersökning per telefon med projektledare, från slumpmässigt utvalda företag inom IT-Telekom samt Övriga branscher, samlades empiri in för bearbetning och analysering.

Slutsatser: Vad det gäller utvärdering av projekt framkom en viss skillnad mellan IT-Telekom och Övriga branscher. Utvärdering av projekt sker i regel på de flesta företag, men oftare inom IT-Telekom än inom Övriga branscher, dock inte efter samtliga avslutade projekt. Undersökningen visar också att IT-Telekom och Övriga branscher upplever/har till viss del olika kritiska moment och problem idag. Medan IT-Telekombranschen har problem med att få planeringen att stämma både internt och gentemot extern part och att dokumentationen ofta skötts dåligt, har de i Övriga branscher istället problem med konflikthantering. Vidare tyder undersökningen även på att ett samband mellan utvärdering, lärande och i slutänden effektivisering existerar.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Organization

Nyckelord / Keywords: Projekt, Projektutvärdering, IT, Telekom, Projektprocessen, Projektfaser

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fristående kurs
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Thomas Danborg
thomasdanborg@hotmail.com
Examinator / Examiner: Henrick Gyllberg
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management
Inst. för ekonomi och management S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
http://www.iem.bth.se/

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: utvärdering av projekt.pdf (300 kB, öppnas i nytt fönster)