Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Jenny Magee; Evelina Paulsson , pp. 26. HAL/Sektionen för hälsa, 2007.

The work

Författare / Author: Jenny Magee, Evelina Paulsson
Titel / Title: Familjens upplevelser av kommunikationen med sjuksköterskan vid palliativ vård
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: Sjuksköterskan har till uppgift och ansvar att ta hand om hela familjen när en familjemedlem blir sjuk. Viktiga delar i den palliativa vården är kommunikationen och relationer som bör fungera bra mellan familjen, patienten, arbetslaget samt inom arbetslaget. Närstående ska erbjudas att delta i vården och få stöd både under familjemedlemmens sjukdomstid och efter dödsfallet. Familjen är en viktig del i vården av en patient och det är viktigt att sjuksköterskan har kunskaper om familjen och att kommunicera med dem. Syfte: Syftet var att belysa familjens upplevelser av kommunikationen med sjuksköterskan vid palliativ vård. Metod: Det genomfördes en litteraturstudie baserad på kvalitativa vetenskapliga artiklar, det erhållna materialet analyserades med hjälp av en innehållsanalys. Resultat: Resultatet innehöll två kategorier: ”Att känna sig sedd och hörd”, under den fanns tre subkategorier, ”Kommunikationen har betydelse”, ”Viktigt med en förtroendefull relation” och ”Individer respekterades inte”. Den andra kategorin var: ”Att känna sig välinformerad”, även den innehöll tre subkategorier, ”Informationen har betydelse”, ”Brister med informationen” och ”Svårförstådd information”. Slutsatser: Det visade sig att det fanns brister i kommunikationen och att sjuksköterskorna borde vara bättre på att kommunicera med och se familjen till patienter som vårdas palliativt. Det var viktigt för familjen att känna sig sedd och hörd genom att de visades respekt och sågs som individer. En annan viktig upplevelse var att känna sig välinformerad för att kunna uppnå trygghet och välbefinnande i känslosamma situationer. Kommunikation och information är nära kopplade till varandra och hör ihop.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: familjen, familjeperspektivet, palliativ vård, kommunikation

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 07/09/2008
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Lotta Holmgren
Examinator / Examiner: Mats Lintrup
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: jennym_evelinap_2.pdf (275 kB, öppnas i nytt fönster)