Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Anna Jonfjärd; Cecilia Ohlsson , pp. 20. HAL/Sektionen för hälsa, 2005.

The work

Författare / Author: Anna Jonfjärd, Cecilia Ohlsson
Titel / Title: Mötet i den palliativa vården
Abstrakt Abstract:

Det övergripande målet med palliativ vård är att uppnå bästa möjliga livskvalité för patienten och dennes familj. Vårdpersonalen måste vara förberedd både praktiskt och mentalt. Mötet mellan vårdpersonal och patienter beskrivs som en process respektive något som sker spontant. Författarna anknyter föreliggande studie till Benner och Wrubels omvårdnadsteori. Studiens syfte var att belysa det vårdande mötet mellan vårdpersonal och patienter i den palliativa vården. Metoden var en litteraturstudie där sökningar i databaser utfördes för att erhålla vetenskapliga artiklar. Författarna inspirerades av Graneheim och Lundmans analysmetod. Resultatet grundades på åtta artiklar som tillsammans bildade tre kategorier: gemensamt relationsskapande, verbal och icke verbal kommunikation samt kompetens skapar trygghet. Att vara närvarande i mötet med patienten, då skapas en nära relation och mötet underlättas. I en nära relation får patienten ett förtroende för vårdpersonalen och de känner att en vänskap har byggts upp. Kommunikation gör att individer får en kontakt med varandra, det blir ett möte och en relation uppstår. I mötet med en annan människa är det av vikt att känna trygghet, att ha något gemensamt och att ha ömsesidig respekt för varandra. Studien belyser vad vårdpersonal och patienter anser vara av vikt i det vårdande mötet, för att uppnå en god palliativ vård.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: palliativ vård, möte, vårdpersonal, patienter

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 11/27/2006
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Gunilla Ramstedt
Examinator / Examiner: Göran Holst
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: 20_motet_i_den_palliativa_ht05.pdf (1323 kB, öppnas i nytt fönster)