Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Henriqueta Gandane; Sofia Granberg , pp. 23. HAL/Sektionen för hälsa, 2009.

The work

Författare / Author: Henriqueta Gandane, Sofia Granberg
Titel / Title: Bröstcancer - Yngre kvinnors psykiska påverkan vid diagnos
Abstrakt Abstract:

I dagens samhälle är bröstcancer en folksjukdom och allt fler yngre kvinnor får diagnosen. Kvinnor reagerar känslomässigt starkt när sjukdomen hotar deras liv. Det är därför naturligt att kvinnan vid diagnosbeskedet kommer in i en chockfas vilket kan göra att viktig information om cancern blockeras. Syftet med denna studie är att belysa yngre kvinnors psykiska påverkan vid diagnosen bröstcancer. Metoden som användes var en litteraturstudie där resultatet var baserad på åtta kvalitativa artiklar vars innehåll granskades, tolkades och analyserades. Innehållsanalysen användes enligt Graneheim och Lundmans analysmetod. Litteraturanalysen resulterade i kategorin reaktioner, samt underkategorierna chock, ångest, rädsla och hopp. Analysen gav samtidigt ett bifynd i form av anhörigas stöd som motverkade reaktionerna. Resultatet kan hjälpa sjuksköterskor i bemötandet av cancerpatienter samt vårda kvinnor med cancer på ett humant sätt.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Bröstcancer, diagnosbesked, förändringar, nydiagnostiserad, reaktioner

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 07/01/2010
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Hans Krona
Examinator / Examiner: Gunilla Borglin
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: henriquetag_sofiag.pdf (161 kB, öppnas i nytt fönster)