Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Terese Ericsson; Marie Folbert , pp. 20. HAL/Sektionen för hälsa, 2006.

The work

Författare / Author: Terese Ericsson, Marie Folbert
Titel / Title: Sjuksköterskans möte med den välinformerade patienten
Abstrakt Abstract:

Hälso- och sjukvården är idag under stor förändring. Dagens sjuksköterska ställs inför kraven från den allt mer välinformerade patienten. Enligt lag har patienten rätt att vara delaktig i vården bland annat genom att läsa sin journal. Dagens sjuksköterska måste tillåta patienten att aktivt delta i sin vård. Som teoretisk utgångspunkt har Benners omvårdnads teori använts. Studien vill öka förståelsen för sjuksköterskans situation i mötet med den välinformerade patienten. Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskans möte med den välinformerade patienten. Metoden är en litteraturstudie där Burnards analysmetod har använts för att analysera åtta vetenskapliga artiklar. Tre kategorier framkom som förklarar problemområdet. Resultatet visade faktorer som var viktiga för sjuksköterskans möte med den välinformerade patienten, kompanjonskap, delaktighet och tvåvägskommunikation. Slutsats, genom att fokusera på patientens resurser kan sjuksköterskan utveckla en pedagogisk strategi for patientmedverkan. Att sjuksköterskan är ärlig, förstående och tillgänglig när patienten behöver omvårdnad är en viktig del i samarbetet. Personligt engagemang från sjuksköterskan där sjuksköterskan ser individen i varje patient är väsentligt för att patienten ska delta aktivt i vården.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: sjuksköterska-patient relation, patient medverkan, kompanjonskap, delaktighet, tvåvägskommunikation

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 12/04/2006
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Cecilia Fagerström
Examinator / Examiner: Karin Holmén
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: sjukskoterskans_mote_m_den_valinform_pat_vt06.pdf (2467 kB, öppnas i nytt fönster)