Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Rasmus Gustafsson; Maria Isaksson , pp. 48. MAM/Sektionen för Management, 2012.

The work

Författare / Author: Rasmus Gustafsson, Maria Isaksson
rasmusgustafson@hotmail.com, maria_totti@hotmail.com
Titel / Title: Ekonomistyrning i ideella föreningar - en kvalitativ studie med inriktning på ideella idrottsföreningar
Abstrakt Abstract:

Syfte: Studiens syfte är att bidra till forskningen kring ekonomistyrningens innehåll och utformning och mer specifikt att bidra till en ökad förståelse kring ekonomistyrningen i ideella föreningar.

Metod: Studien har en kvalitativ ansats med en undersökningsmetod i form av intervjuer.Vår studie baseras på empiriskt material från strukturerade intervjuer med representanter från fyra olika ideella föreningar. Det teoretiska och empiriska materialet har sammanställts i respektive kapitel och därefter analyserats i förhållande till frågeställningen.

Slutsatser: Resultatet visar att även om ekonomistyrning används i ideella föreningar utnyttjar man inte styrningens fulla potential. Avsaknaden av tydliga mål, verksamhetsplanering och strategisk planering försvårar styrandet i föreningarna. Budgeten används för att få överblick av föreningens finansiella position och ekonomisk uppföljning används för att kontrollera att budgeten följs.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Management Control

Nyckelord / Keywords: Ideell förening, ekonomistyrning, budgetering, verksamhetsplanering, ekonomisk uppföljning

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8xkdhp
Program:/ Programme Ekonom online
Registreringsdatum / Date of registration: 08/27/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Anders Wrenne
anders.wrenne@bth.se
Examinator / Examiner: Marie Aurell
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012gustafsson.pdf (345 kB, öppnas i nytt fönster)