Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Nathalie Ramirez; Lisa Svensson , pp. 32. HAL/Sektionen för hälsa, 2012.

The work

Författare / Author: Nathalie Ramirez, Lisa Svensson
Titel / Title: Föräldrars upplevelser i vardagen under deras barns sjukdomstid i leukemi - En kvalitativ analys av självbiografiska böcker
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: Föräldrar ställs inför en ny och svår vardag då deras barn drabbas av sjukdomen leukemi. Familjens vardagliga liv ändras dramatiskt, många känslor som lidande, sorg och hopp kommer att prägla deras nya livssituation. Sjuksköterskan har en viktig del i att få familjen att känna trygghet i den svåra situation de befinner sig i. Syfte: Syftet med studien var att belysa föräldrars upplevelser i vardagen under deras barns sjukdomstid i leukemi. Metod: Studien baserades på två självbiografiska böcker skrivna av föräldrar till barn med sjukdomen leukemi. Studien hade en kvalitativ ansats med en innehållsanalys inspirerad av Graneheim och Lundman (2004). Resultat: Under analysen framkom fyra kategorier som benämndes; leva i nuet, vill inte sluta hoppas, att vara beskyddande samt att räcka till för de övriga i familjen. Studien hoppas kunna bidra till en ökad förståelse och kunskap om föräldrars upplevelser under barnets sjukdomstid. Resultatet visade att föräldrarna lärde sig att leva genom att ta en dag i taget. De slutade inte hoppas att deras barn skulle bli friska och genom hoppet klarade de av den tuffa vardagen. Slutsats: Med hjälp av studiens resultat kan vårdpersonal få en ökad förståelse för föräldrars upplevelse då de har ett sjukt barn med leukemi och därmed kunna ge ett bättre bemötande av föräldrar i vården.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Barn, föräldrar, leukemi, upplevelser

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8sxjzz
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 04/01/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: Examensarbete för sjuksköterskeexamen/Degree project, Bachelor of Science in Nursing och/ and kandidatarbete/Bachelor's Thesis

Context

Handledare / Supervisor: Christel Borg
Examinator / Examiner: Doris Bohman
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012ramirez.pdf (350 kB, öppnas i nytt fönster)