Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Sladjana Dinic; Evin Hoorami , pp. 28. HAL/Sektionen för hälsa, 2007.

The work

Författare / Author: Sladjana Dinic, Evin Hoorami
Titel / Title: Upplevelse av möten mellan flyktingar och den svenska vården - En litteraturstudie ur både sjuksköterskans och flyktingens perspektiv
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: Allt fler personer kommer till Sverige från länder där kulturen skiljer sig från den svenska. Många av dessa personer har genomgått svåra trauman och det är en utmaning för den svenska vården att möta och hjälpa dessa personer. Flyktingar och sjuksköterskor har oftast olika förväntningar på möten i vården. Syftet med studien var att belysa upplevelser av möten mellan flyktingar och sjuksköterskor i den svenska vården. Metod: Innehållsanalys baserad på åtta artiklar med kvalitativ ansats. Resultatet visade att det ofta uppstår problem i vårdmöten mellan vårdare och personer som söker vård, på grund av kommunikationsproblem och kulturella skillnader. Slutsats: För att minska missförstånd i mötet mellan sjuksköterskor och personer med annan kulturell bakgrund, till exempel flyktingar med traumatiska upplevelser, bör svenska sjuksköterskor ha kunskaper i mångkulturell omvårdnad.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Nurse attitude, Nurse patient relations, Refugees, Swedish health care, Trancultural nursing

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 10/17/2008
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Sigrid Johansson
Examinator / Examiner: Ania Willman
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: sladjanad_evinh_scannat.pdf (3704 kB, öppnas i nytt fönster)