Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Paula Ohlson; Jenny Palmberg , pp. 32. HAL/Sektionen för hälsa, 2010.

The work

Författare / Author: Paula Ohlson, Jenny Palmberg
Titel / Title: Sällskapsdjurs påverkan på äldre personer med eller utan demenssjukdom – En litteraturstudie
Abstrakt Abstract:

Äldre personer utgör en stor del av befolkningen och åldersrelaterade sjukdomar ökar i takt med att den äldre befolkningen ökar. I Sverige finns det 2,3 miljoner människor som är över sextio år varav 140 000 har en demensdiagnos. Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka om och hur sällskapsdjur kan påverka äldre personer med eller utan demenssjukdom. Genom att följa Goodmans sju steg gjordes en systematisk litteraturstudie. Litteratursökningen skedde i PubMed CINAHL och PsycINFO där 11 vetenskapliga kvantitativa artiklar inkluderades. Analysen av dessa artiklar resulterade i fyra kategorier: minskat problembeteende, fysiska faktorer, psykiska faktorer och meningsfull aktivitet. Det framkom att äldre, med eller utan en demensdiagnos, som kom i kontakt med sällskapsdjur eller vid djurterapi uppvisade positiva förändringar. Dock ter det sig som om det krävs fler studier av kvalitativ karaktär för att få en djupare förståelse inom området.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Sällskapsdjur, Djurterapi, Äldre, Demens, Äldreboende, Åldrande

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 07/06/2010
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Anna-Greta Löwenadler
Examinator / Examiner: Gunilla Borglin
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: paulao_jennyp.pdf (229 kB, öppnas i nytt fönster)