Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Emma Salomonsson , pp. 69. DSN/School of Planning and Media Design, 2011.

The work

Författare / Author: Emma Salomonsson
Titel / Title: Förslag till omvandling av Ljungby järnvägskvarter
Abstrakt Abstract:

När den andra sträckan av Karlshamn - Halmstads järnväg
anlades år 1878 fick Ljungby sin första järnvägsförbindelse.
Järnvägen resulterade i ett uppsving för köpingen, som växte från 300 till 3000 invånare på 20 år.
När den sista etappen av Skåne -Smålands järnväg anlades i slutet av 1800-talet fick Ljungby ytterligare en järnvägsförbindelse. Nu blev Ljungby en järnvägsknutpunkt, som staden kom att växa kring och varifrån hundratals resenärer reste varje dag.

Under 1960-talet lades persontrafiken på de båda sträckorna ner och det enda som återstod var godstrafiken mellan Ljungby och Värnamo. Rälsen på banan mellan Karlshamn och Halmstad revs snabbt upp, medan delar av rälsen på Skåne - Smålands järnväg legat kvar långt in på 2000-talet.
Nedläggningen resulterade i att bangården i centrala delar av staden lämnades öde och oanvänd. Än idag, 14 år sedan det sista godståget gick på banan, är området nästintill lika öde och oanvänt. Trots att kommunen har tagit fram visioner och förslag på hur området skulle kunna utvecklas, så har ingenting gjorts.

Bangården har tidvis betraktats som en skamfläck i samhället, vilken stadsplanerna försökte förminska så mycket som möjligt. Idag betraktar kommunen järnvägskvarteret som ett förnyelseområde med plats för 150 stycken nya bostäder.

Banverkets servitut på stationsområdet som tidigare försvårat för kommunen att exploatera området, är inte längre aktuellt då spåren på bangården nyligen rivits upp. Detta ger kommunen möjlighet att börja projektera området, vilket de även avser göra inom en snar framtid.

Syftet med detta arbete är att ta fram ett planförslag över
järnvägskvarteret i Ljungby tätort. Planförslagets avses
utnyttja och omvandla det oanvända området till en levande och attraktiv stadsdel, samt att ge det en blandning av funktioner. Avsikten är även att koppla ihop området med sin omgivning.

Förslaget bygger på att området får en blandning av karaktärer och stilar, samt att det påminner om järnvägen och Ljungbys utveckling under järnvägsepoken. Den bebyggelse som byggts i Ljungby under denna tid används som inspiration till utformningen av förslaget. Att järnvägen tidigare funnits på platsen kommer kunna uppfattas i kvarteret.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning

Nyckelord / Keywords: Ljungby, planförslag, järnvägsområde, omvandling, bygga staden inåt, dåligt utnyttjade ytor

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8hpggq
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 06/10/2011
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Claes-Åke Kindlund
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2011salomonsson.pdf (13010 kB, öppnas i nytt fönster)