Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Irené Karlsson; Susan Pap , pp. 22. HAL/Sektionen för hälsa, 2007.

The work

Författare / Author: Irené Karlsson, Susan Pap
Titel / Title: Sjuksköterskans bedömning av postoperativ smärta - en litteraturstudie
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: Postoperativ smärta är en naturlig och oundviklig företeelse efter ett kirurgiskt ingrepp. Smärtan är en subjektiv och individuell upplevelse som kan vara svår att förmedla till andra. Sjuksköterskan har en avgörande roll genom att identifiera faktorer som kan vara av betydelse vid bedömning av patientens smärta. Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva faktorer som är av betydelse vid sjuksköterskans bedömning av patienter med postoperativ smärta. Metod: Det genomfördes en litteraturstudie baserad på sju vetenskapliga artiklar med kvalitativ metod. Analysen inspirerades av den analysmetod som utvecklats av Graneheim och Lundman (2004). Resultat: I resultatet framkom fyra kategorier som beskriver faktorer som påverkar sjuksköterskan i den postoperativa smärtbedömningen: smärtuttryckens betydelse, kommunikationens betydelse, erfarenhetens betydelse, observationens betydelse. Slutsats: Flera faktorer påverkade sjuksköterskan i bedömning av den postoperativa smärtan där den verbala kommunikationen identifierades som den tillförlitligaste. Sjuksköterskor visade brister i utvärdering och dokumentation vilket kan bidra till att patienter inte erhåller tillräcklig smärtlindring. Vidare forskning inom smärtbedömning är av betydelse.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Postoperativ smärta, bedömning, sjuksköterska

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 10/22/2008
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Mats Lintrup
Examinator / Examiner: Göran Holst
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: irenek_susanp_2.pdf (260 kB, öppnas i nytt fönster)