Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Elionore Leisjö; Hanna Vackestig , pp. 22. HAL/Sektionen för hälsa, 2004.

The work

Författare / Author: Elionore Leisjö, Hanna Vackestig
Titel / Title: Hur är det att vara anhörig till en parkinsonsjuk familjemedlem?
Abstrakt Abstract:

Inledning: Parkinsons sjukdom drabbar 2 personer per 1000 innevånare, där kvinnor drabbas i nästan lika stor grad som män. Enligt svenska Parkinsonsförbundet insjuknar mellan 15 000 - 20 000 svenskar av sjukdomen varje år. Bakgrund: Det blir en stor omställning i livet när en person får diagnosen Parkinson och detta påverkar både den sjuke och dennes anhörige. Den anhörige får uppleva hur den sjuke förändras både fysiskt och psykiskt och vetskapen om att den parkinsondrabbade personen aldrig mer kommer att bli densamma är mycket påfrestande för den anhörige. Frustration, depression och oro är exempel på känslor som den anhörige kan uppleva i vårdandet. Syfte: Syftet med studien är att belysa hur det är att leva med en parkinsonsjuk familjemedlem. Metod: Författarna har gjort en litteraturstudie baserad på kvalitativ och kvantitativ forskning. Modellen som användes i arbetsgången för artikelsökning var Polite & Hungles arbetsmodell. Författarna använde sig utav Graneheim & Lundmans modell under analysen av de kvalitativa artiklarna. Resultatet: Resultatet is tudien visade sig att den anhöriges sociala liv förändrades med färre sociala kontakter och mindre tid för egna intressen. Den anhörige kände sig ofta stressad på grund av den sjukes situation, vilket ofta ledde till oro, depression och irritation.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Parkinsons sjukdom, välbefinnande, anhörig

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 02/03/2005
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Anna-Greta Löwenadler
agl@bth.se
Examinator / Examiner: Liisa Palo-Bengtsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: leisjo&vackestig.pdf (1251 kB, öppnas i nytt fönster)