Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Josefine Håkansson; Martina Larsson , pp. 34. HAL/Sektionen för hälsa, 2008.

The work

Författare / Author: Josefine Håkansson, Martina Larsson
Titel / Title: Föräldrars upplevelser av mötet med sjuksköterskan - I ett akut skede.
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: Föräldrar som kommer in med sitt akut sjuka barn befinner sig i ett känslofyllt läge där stress lätt uppstår. Föräldrar tar på sig mer ansvar än de klarar av, vilket är energikrävande och leder till att de glömmer bort sina egna behov. Sjuksköterskan har därför en betydelsefull roll för det stöd som föräldrarna är i behov av och det är viktigt att det finns en fungerande kommunikation i mötet mellan föräldrar och sjuksköterska. Syfte: Syftet med studien var att belysa föräldrars upplevelser av mötet med sjuksköterskan i samband med vård av akut sjuka barn. Metod: Metoden som användes var en litteraturstudie av kvalitativ ansats och baserades på vårdvetenskapliga artiklar från hela världen. Resultatet togs fram och analyserades med hjälp av Graneheim och Lundmans metod för en innehållsanalys. Resultat: Resultatet visar att föräldrar upplever att delaktighet i vården av deras akut sjuka barn är en viktig del för att de ska känna sig bekräftade och en del av vården. De anser att det är mindre betydelsefullt hur kommunikationen ges, än att den är ärlig och befintlig. De kände sig lätt maktlösa gentemot sjuksköterskan och de uppskattade när hon bemötte dem med en vänskaplig och välkomnande attityd. Diskussion: Eftersom alla föräldrar reagerar olika är det viktigt att sjuksköterskan möter den enskilde föräldern och ger ett individuellt stöd. Det är viktigt att sjuksköterskan inbjuder föräldrar till delaktighet, men låter föräldrarna ta beslutet. För att föräldrarna ska känna att de är en betydande del i vården, är det viktigt att det finns en fungerande kommunikation mellan dem och sjuksköterskan.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Akut skede, delaktighet, föräldrar, kommunikation, möte, sjuksköterska, upplevelse

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 11/20/2008
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Peter Petersson
Examinator / Examiner: Ylva Hellström
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: josefineh_martinal_2.pdf (435 kB, öppnas i nytt fönster)