Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Tom Ohlsson; Johan Apell , pp. 47. Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management, 2001.

The work

Författare / Author: Tom Ohlsson, Johan Apell
0455.12391@telia.com
Titel / Title: Investeringbenägenheten för M2M lösningar i drivmedelsbranschen
Översatt titel / Translated title: Investeringbenägenheten för M2M lösningar i drivmedelsbranschen
Abstrakt Abstract:

Sammanfattning

Titel: Investeringsbenägenheten för M2M lösningar i drivmedelsbranschen


Författare: Johan Apell och Tom Ohlsson, Blekinge Tekniska Högskola


Nivå: Kandidat uppsats


Handledare: Anders Hederstierna

Nyckelord: Maskin till maskin, Machine to machine, Maskinkommunikation, M2M, Mobilitet, Investeringsbenägenhet, Investeringsbedömning, Standard, Beslut och Beslutsfattande

Beskrivning av situationen
Idag går endast ett fåtal av de aktiva företagen på M2M marknaden med vinst, och ett antal har gått i konkurs under det senaste året. M2M branschen tycks ha bristande kunskap om potentiella kundsegment och därmed har man svårt att identifiera sina kunders verkliga behov. Drivmedelsbranschen har börjat titta på M2M lösningar och inlett en rad pilotprojekt inom området. Få aktörer har dock fattat beslut om genomgripande satsningar på M2M lösningar. Hur ser drivmedelsbranschen på M2M lösningar och vilka hinder kan identifieras för detta synsätt?
Syfte
Att öka förståelsen mellan användare och leverantörer på en ännu omogen M2M marknad, genom att studera en specifik bransch.

Frågeställning

Hur ser investeringsbenägenheten ut för M2M lösningar I drivmedelsbranschen?

Vilka hinder för benägenheten kan identifieras?

Metoden
Undersökningen är kvalitativ, med djupintervjuer av tre företag inom drivmedelsbranschen. Det teoretiska ramverket fokuserar på följande områden: Investeringsbedömning, beslutsfattande, reala optioner, avsaknad av teknisk standard och M2M marknadens struktur. Målet med undersökningen var att identifiera likheter och olikheter i företagens syn på M2M lösningar.

Resultat
Drivmedelsbranschen tycks vara ytterst medvetna om fördelarna och nackdelarna som är förknippade med M2M lösningar. Det finns ett stort intresse för dessa lösningar och företagen ser enorm potential med denna teknik. Några av de hinder som vi identifierat för införandet är: Osäkerhet i samband värdering av svårkvantifierade fördelar/nackdelar, en leverantör kan inte leverera ett standardsystem eller ett komplett systemerbjudande, osäkerhet rörande beslutsfattandet och M2M marknadens struktur.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Information

Nyckelord / Keywords: Maskin till maskin, Machine to machine, Maskinkommunikation, M2M, Mobilitet, Investeringsbenägenhet, Investeringsbedömning, Standard, Beslut och Beslutsfattande

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fristående kurs
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Anders Hederstierna
anders.hederstierna@bth.se
Examinator / Examiner: Anders Hederstierna
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management
Inst. för ekonomi och management S-372 25 Ronneby
+46 455 780 00
http://www.iem.bth.se/
Anmärkningar / Comments:

Kontakt:
Johan Apell
johan.apell@nr1.nu
0708-777333

Tom Ohlsson
0455.12391@telia.com
0708-592294