Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Madeleine Carlsson; Linda Söderquist , pp. 21. HAL/Sektionen för hälsa, 2010.

The work

Författare / Author: Madeleine Carlsson, Linda Söderquist
Titel / Title: Hur kvinnor med Anorexia nervosa upplever mötet med vården
Abstrakt Abstract:

Bakgrunden: Anorexia Nervosa är en form av ätstörning och sjukdomen drabbar fler kvinnor än män och gör ofta debut i tonåren. Sjukdomen präglas av avsiktlig självsvält, viktfobi och förvrängd kroppsuppfattning. Att skapa en bra relation i mötet mellan patient och sjukvårdspersonal är svårt. Många av de patienter som har Anorexia nervosa förnekar sin sjukdom och har liten tillit till sig själva. Det är vårdaren som har ansvaret för att patienten ska få en positiv upplevelser av vården. När patientens åsikter och tankar blir åsidosatta uppkommer vårdlidande. Att inte bli sedd eller hörd som patient skapar ett vårdlidande. Ida J. Orlandos teori bygger på interaktionen mellan sjuksköterska och patient. Syfte: Att belysa hur kvinnor med Anorexia nervosa upplever mötet med vården. Metod: Studien grundades på tre skönlitterära böcker och är en kvalitativ litteraturstudie. Analysen gjordes med hjälp av Graneheim och Lundamans beskrivning av innehållsanalys. Resultat: I resultatet framkom det fyra kategorier: ”Medpatienters påverkan”, ”Befrielse”, ”Maktlöshet” och ”Misstänksamhet”. Slutsats: Det är viktigt att patienter som lider av Anorexia nervosa (Förkortas härefter i uppsatsen som AN) inte generaliseras, utan behandlas som en egen individ. Vårdpersonal som behandlar patienter med AN ska inhämta kunskap om att det kan ge negativa konsekvenser av att vårda dessa patienter tillsammans.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Anorexia, nervosa, medpatienter, mötet, vården, vårdpersonal

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 07/06/2010
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Birgitta Fridström
Examinator / Examiner: Cecilia Fagerström
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: madeleinec_lindas.pdf (116 kB, öppnas i nytt fönster)