Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Anders Nilsson , pp. 113. TKS/Fysisk planering, 2004.

The work

Författare / Author: Anders Nilsson
anita.larsson@bth.se
Titel / Title: Urban Symbios - stadsbyggnadsstrategi för King i Helsingborg
Abstrakt Abstract:

Examensarbetet behandlar det s.k. Kingområdet i södra Helsingborg. Planområdet benämns som King i arbetet, har en storlek av ca 45 hektar och ett avstånd till innerstaden på ca i kilometer. Området består idag främst av bangård och verksamheter av olika karaktär. Under en kommande 20-årsperiod kan stora förändringar förväntas ske i dessa delar av staden och det är i denna utveckling som arbetet tagit sin utgångspunkt.

Examensarbetet har både en teoretisk och gestaltningsinriktad karaktär där fokus legat på att hitta övergripande utvecklingsstrategier, och mot bakgrund av dessa beskriva de atmosfärer runt år 2020 som kan bli följden av de valda strategierna.
I arbetets inledande och teoretiska del beskrivs de konflikter som ofta är fallet i urbana och halvperifera miljöer av Kings karaktär. Denna situation analyseras och som metod för det framtida Kings stadsbyggnad används ett strukturalistiskt förhållningssätt.
Med strategin Urban symbios förädlas de potentialer som finns inom området med hjälp av en rad olika medel. Medlen behandlar bl.a. framtida markanvändning, övergripande strukturer samt kvartersindelning. Avslutningsvis beskrivs genom perspektivbilder de miljöer som skulle kunna bli resultatet av den valda strategin och medlen.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Housing
Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning
Nyckelord / Keywords: urbanitet, symbios

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 02/01/2005
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Anders Törnqvist
anders.tornqvist@bth.se
Examinator / Examiner: Anita Larsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Fysisk planering
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00
I samarbete med / In co-operation with: Stadsbyggnadskontoret i Helsingborgs stad
Anmärkningar / Comments:

flymannen@hotmail.com