Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Spakur Dagsson; Emil Larsson , pp. 61. MAM/Sektionen för Management, 2011.

The work

Författare / Author: Spakur Dagsson, Emil Larsson
spakur@gmail.com, emil@swipnet.se
Titel / Title: How age diversity on the Board of Directors affects Firm Performance
Översatt titel / Translated title: Hur åldersspridning i styrelsen påverkar firmans resultat
Abstrakt Abstract:

A great number of studies have shown that the composition of the board of directors can have a significant impact upon firm performance. Early studies on board composition focused on factors such as independence of directors, with the impact of cognitive diversity in decision making gaining recognition only in the last few years. Recent diversity studies have focused on gender diversity with interesting but mixed results. We further explore the relationship between diversity and firm performance by studying the companies listed on the OMX Stockholm exchange between 2005 and 2009. Proportionally selecting one third of companies and every other year - total sample size of 258 measurements - we performed regression analysis of the effects of age diversity on the board (given by standard deviation of ages) upon financial and market performance (given by ROA and Tobin‟s Q respectively).

The analysis tested whether age diversity on the board improved firm performance, whether the effects were greater in small firms, and whether nonlinear “diminishing returns” appeared in situations with very high board diversity. As other studies have shown that board size, director tenure and gender diversity can all affect performance, we control for these factors as well as for mean director age, industry and firm size. After discovering that our metrics, ROA and Tobin‟s Q, do not correlate for small and medium size firms, but only for large firms with a market cap above EUR 1 billion, we argue that ROA is a better measurement of firm performance.

We found that age diversity significantly affects firm performance as measured by ROA, but not as measured by Tobin‟s Q. We further found that the effects are only evident when the company belongs to the small-cap category with a market cap below EUR 150 million. The size of the effect differs depending on what measurement years are included in the analysis, and how long the time delay is between the measurement of age diversity and firm performance. We found that the effect of age diversity is slightly lower for ROA measured during the same year, compared to ROA measured two years later. Finally, our data did not support conclusions either way as to diminishing returns occuring in situations of extremely high age diversity, as too few such firms were found in the sample. In light of these findings, age diversity should be given equal weight to other considerations when composing a successful corporate board in small firms.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Ett stort antal studier har visat att styrelsens sammansättning kan påverka firmans resultat väsentligt. Tidiga studier på ämnet styrelsesammansättning fokuserade på styrelseledamöternas oberoende av firman, och först på senare år har man börjat undersöka graden av påverkan från mångfald av ledamöternas perspektiv och bakgrunder. De allra senaste studierna har behandlat representationen av kön i styrelser, med intressanta men skilda resultat. Vi utforskar kopplingen mellan styrelsens sammansättning och firmans resultat ytterligare genom att med OMX Stockholms börsbolag 2005-2009 som urvalsgrupp välja var tredje bolag varannat år - totalt urval 258 mätpunkter - och utföra en regressionsanalys över påverkan av åldersspridning i styrelsen (mätt med standardavvikelse av åldrar) på firmans resultat (mätt med mätetalen ROA och Tobins Q).

Studien syftade till att avgöra huruvida åldersspridning i styrelsen förbättrar firmans resultat, huruvida effekterna är större i små firmor än i stora, och huruvida ickelinjära, avtagande effekter kunde påvisas i situationer där åldersspridningen är mycket stor. Eftersom andra studier har visat att resultatet kan påverkas av styrelsens storlek, ledamöternas tid i styrelsen och av styrelsens sammansättning med avseende på kön, har vi kontrollerat för dessa faktorer såväl som för genomsnittlig ålder i styrelsen, firmans industrikategori och storlek. Vi upptäckte att våra mätetal ROA och Tobins Q inte korrelerar för små och medelstora bolag (även om de gör det för stora bolag med ett börsvärde över EUR 1 miljard) och vi anser därför att ROA representerar firmans resultat bättre.

Vi fann att åldersspridning signifikant påverkar firmans resultat, mätt med ROA - men inte mätt med Tobins Q. Vidare fann vi att effekten bara kan uppmätas i små bolag med ett börsvärde under EUR 150 miljoner. Effektens storlek varierar mellan åren i vår studie, och den varierar också med det antal år som gått sedan den aktuella styrelsen tillträdde. Vi fann att åldersspridningens påverkan är något lägre för ROA innevarande år än den är för ROA två år senare. Slutligen fann vi inga bevis vare sig för eller emot någon avtagande effekt vid mycket stor åldersspridning, då få börsbolag idag har mycket stor åldersspridning. Baserat på dessa resultat så bör åldersspridning vägas in med andra hänsynstaganden när styrelsen för ett litet börsbolag ska sättas samman.
Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Organization

Nyckelord / Keywords: Corporate Governance, Board of Directors, Age Diversity, Firm Performance

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8kaqag
Program:/ Programme Master of Business Administration (MBA)
Registreringsdatum / Date of registration: 06/27/2011
Uppsatstyp / Type of thesis: Magisterarbete/Master's Thesis (60 credits)

Context

Handledare / Supervisor: Henrik Sällberg
henrik.sallberg@bth.se
Examinator / Examiner: Urban Ljungquist
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2011dagsson.pdf (465 kB, öppnas i nytt fönster)