Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Johanna Carlsson; Roger Palmqvist , pp. 26. HAL/Sektionen för hälsa, 2009.

The work

Författare / Author: Johanna Carlsson, Roger Palmqvist
Titel / Title: Kognition och nutritionsstatus hos äldre i Blekinge
Abstrakt Abstract:

Försämrat nutritionsstatus är ett vanligt förekommande problem hos äldre och en av orsakerna kan vara nedsättning i den kognitiva förmågan. Ytterligare faktorer som kan påverka försämrat nutritionsstatus är när äldre bor på särskilt boende eller är ensamboende i eget boende. Syftet var att beskriva samband mellan äldres kognition och nutritionsstatus i relation till ålder och kön, med fokus på äldre som bodde på särskilt boende eller var ensamboende i eget boende. Studien hade en kvantitativ ansats och byggde på redan insamlat material från SNAC-B (the Swedish National study on Aging and Care i Blekinge). Deskriptiv och analyserande statistisk användes i studien för att beskriva materialet samt undersöka samband. En statistisk prövning baserad på hypoteser genomfördes, vilken visade signifikanta samband mellan kognition och nutritionsstatus. Detta samband var starkast i gruppen särskilt boende. En logistisk regression genomfördes och resultatet visade att lägre kognition innebar en ökad risk att ha nedsatt nutritionsstatus. Det framkom även av resultatet i den logistiska regression att ökad ålder och att vara kvinna hade en relation till nedsatt nutritionsstatus. Kunskap om ett bekräftat samband skulle kunna användas för att på ett tidigt stadium uppmärksamma förändringar i nutritionsstatusen hos äldre som bor på särskilt boende och är ensamboende i eget boende, och detta för att kunna förebygga undernäring.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Ensamboende, kognition, nutritionsstatus, särskilt, boende, äldre

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 07/04/2010
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Cecilia Fagerström
Examinator / Examiner: Ylva Hellström
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: johannac_rogerp.pdf (191 kB, öppnas i nytt fönster)