Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Magdalena Madeja , pp. 27. HAL/Sektionen för hälsa, 2010.

The work

Författare / Author: Magdalena Madeja
Titel / Title: Kvinnors förståelse och upplevelser av sina symtom vid hjärtinfarkt - En litteraturstudie
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: Hjärt- och kärlsjukdomar är idag ett omfattande folkhälsoproblem både i världen och i Sverige. Tolv procent av den svenska befolkningen drabbas av dessa sjukdomar. Det finns stora könskillnader i forskningen kring detta område där kvinnor är en grupp som är underrepresenterade. Studier har visat att kvinnor uppsöker vård i ett senare stadium eftersom deras upplevda symtom vid hjärtinfarkt och förståelse för dem är svårare att tolka för kvinnorna själva.
Syftet: Syftet med denna studie var att beskriva kvinnors förståelse och upplevelser av sina symtom vid hjärtinfarkt.
Metod: Examensarbetet gjordes som en litteraturstudie och sju vetenskapliga artiklar användes. Artiklarna analyserades med hjälp av innehållsanalys inspirerad av Graneheim och Lundman (2004).
Resultat: Resultatet redovisas i en huvudkategori: Kvinnors förståelse och upplevelser av symtom och tre underkategorier: Svag förståelse för de upplevda symtomen, De upplevda symtomen bortförklarades och Prioriterade inte de upplevda symtomen. Slutsats: Det finns orsaker till varför kvinnor väntar med att söka vård vid hjärtinfarkt och för att förbättra situationen hos kvinnorna, så krävs det att vårdpersonalen har kunskaper för att informera kvinnorna om symtomen så att de i tid uppsöker vård. Fler studier med enbart kvinnor i fokus behövs för att öka kunskapen om deras symtom.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Hjärtinfarkt, kvinnor, förståelse, upplevelser, symtom

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8eqlxp
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 03/07/2011
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Ingrid Martinsson
Examinator / Examiner: Mats Lintrup
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: magdalenam.pdf (167 kB, öppnas i nytt fönster)