Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Elina Karlsson , pp. 22. HAL/Sektionen för hälsa, 2009.

The work

Författare / Author: Elina Karlsson
Titel / Title: Livsvärlden hos kvinnor som lever med bipolär sjukdom - En kvalitativ litteraturstudie av självbiografiska böcker
Abstrakt Abstract:

Bipolär sjukdom kännetecknas av två motsatser (poler), depression och mani och har en djup negativ inverkan på de drabbades livsvärld. Sjukdomen påverkar relationer till familj, vänner och arbetsgivare. Sjukdomen har en hög frekvens av självmordsförsök på närmare 25 % av de som drabbas. Syftet med studien var att belysa livsvärlden hos kvinnor som lever med bipolär sjukdom.
Studien har baserats på två självbiografiska böcker som har analyserats med hjälp av Graneheim och Lundmans (2004) tolkning av en innehållsanalys. I resultatet framkom sex kategorier: Att leva med mani och hypomani, Att leva med depression, Att hantera sin ångest, Att inte vilja leva längre, Att hantera sociala relationer och Att undvika nya sjukdomsepisoder. Resultatet visar således att livsvärlden påverkas på flera olika plan. En ökad förståelse för livsvärlden hos kvinnor som lever med bipolär sjukdom kan ge kunskap om vilka fysiska, psykiska och sociala behov som behöver tillgodoses för att skapa ett så gott liv och en så god omvårdnad som möjligt hos dessa kvinnor.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: bipolär, sjukdom, kvinnor, livsvärld, manodepressiv

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 07/05/2010
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Katarina Sjögren
Examinator / Examiner: Doris Bohman, Göran Holst
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: elinak.pdf (125 kB, öppnas i nytt fönster)