Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Selma Feraget; Cecilia Lindblad , pp. 21. HAL/Sektionen för hälsa, 2010.

The work

Författare / Author: Selma Feraget, Cecilia Lindblad
Titel / Title: Multipel skleros ur ett livsvärldsperspektiv – En studie baserad på självbiografiska böcker
Abstrakt Abstract:

Multipel skleros, MS, förekommer främst i nordliga delar av välden och dabbar framförallt kvinnor mellan 20-40 år. Beskedet om en MS diagnos kan orsaka oro och kan kasta en påtaglig skugga över tillvaron för personen som är sjuk. Sjukdomen betraktas ofta som gåtfull, därför är livsvärlden hos en person som drabbas av MS ofta svår att förutse. Syftet med studien var att belysa livsvärlden hos personer med multipel skleros. Metoden som användes var litteraturstudie med kvalitativ ansats, där tre självbiografiska böcker inkluderades. Resultatet som framkom var att multipel skleros gav upphov till obehagliga känslor och ovisshet inför framtiden. Kroppen framstod som ett hinder och symtomen upplevdes besvärliga på många sätt. Tröttheten betonades som mest påfrestande i vardagen. Upplevelser av att ingen kunde svara på hur det skulle framskrida framöver framkom, och gav upphov till känslor som maktlöshet och förnedring. Sökande efter stöd och trygghet var ständigt närvarande hos personerna. Slutsatsen som kan fastställas är att livsvälden vid MS präglas av problem såsom trötthet och oro både i vardagen och i mötet med vården. En ökad kunskap om sjukdomen MS samt en ökad förståelse bör etableras, vilket sannolikt bidrar till att minska onödigt lidande samt ökar välbefinnandet bland dessa personer.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Självbiografiska, böcker, Upplevelse, Vardag, Vårdrelation, Sjuksköterska

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 07/06/2010
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Sigrid Johansson
Examinator / Examiner: Gunilla Borglin
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: selmaf_cecilial.pdf (131 kB, öppnas i nytt fönster)